הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לשיקום כבישים א.ת. אלון תבור מס' 6/2010
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם משרד התמ"ת מינהל אזורי פיתוח
תאריך פרסום :  10/06/2010
 
תאריך הגשה : 11/07/2010
סטטוס סגור
 
   
קבצים קשורים :  לנוסח בערבית |

 

קבוצת גדיש הנדסה וניהול
משרד ראשי: תל-אביב רח' תוצרת הארץ 18, טל. 03-6083030

יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ
מכרז מס'  6/2010
א.ת. אלון תבור  – שיקום כבישים

 

1.         חברת יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ, מתוקף היותה חברה מנהלת מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מתכבדת להזמין מציעים להגיש הצעתם למכרז זה.

2.         תיאור העבודה: השלמת כביש מס' 3 ושדרוג כבישים קיימים מס' 2,8,10,13,113

3.         תקופת ההתקשרות המוצעת: 12 חודשים.

4.         רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. מבלי לפגוע באמור לעיל, על המציע לעמוד בתנאים הבאים:

            א.         על המציע להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג 200 ובהיקף ג-3, ובעל אישור על היותו "קבלן מוכר" ממנהלת רישום קבלנים מוכרים. יש לצרף למסמכי ההצעה העתק תעודות הרישום שעל גביהן חותמת "מתאים למקור" אישור מאומתת חותמת באמצעות עו"ד.

            ב.         על הקבלן לצרף למסמכי ההצעה אישור מטעם החברה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

            ג.          על הקבלן לצרף למסמכי ההצעה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

            ד.         על הקבלן לצרף למסמכי ההצעה אישור על היותו עוסק מורשה.

            ה.         על הקבלן להיות בעל תו תקן ISO  9002 בתוקף או שוו"ע. עליו לצרף למסמכי ההצעה העתק נאמן למקור של תעודת ההסמכה לתו התקן, בתוקף כשעל גבי התעודה חותמת "מתאים למקור" מאומתת באמצעות עו"ד.

            ו.          במידה והקבלן הינו חברה או שותפות רשומה, על הקבלן לצרף אישור  עו"ד או רו"ח נאמן למקור בדבר זכויות החתימה בחברה או  בשותפות.

            ז.          על הקבלן להפקיד ביחד עם ההצעה ערבות בנקאית אוטונומית על שם המציע לפקודת חב' יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ  בגובה 2.5% מההצעה לפי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז על הערבות להיות בתוקף עד לתאריך 11  לאוקטובר 2010 .

            ח.         על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים, אשר יערך ביום שני 28 ביוני 2010 שעה 14:30.
המפגש: בכניסה לאזור התעשייה אלון תבור.
ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה.

            ט.         על הקבלן לצרף להצעתו אישור רו"ח. אישור רו"ח יהיה על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, לפיו ביצע, בפרק הזמן מ 01.01.08 ועד מועד פרסום המכרז לפחות 2 (שתי) עבודות , הדומות במהותן לפעילות העיקרית נשוא המכרז, ואשר בפועל שולמה עבורן תמורה בהיקף שלא יפחת מ-4 מיליון ₪ (ארבעה  מליון ₪).

5.         על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר תנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

6.         את מסמכי המכרז ופרטים נוספים, ניתן לרכוש במשרדי יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ רחוב תוצרת הארץ 18, ת"א קומה 4, בין השעות 9:00 – 16:00 טל.  6083030 - 03 תמורת תשלום בסך – 750 ₪, אותו יש לשלם בבנק הדואר לזכות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ח-ן בנק הדואר 0-02142-0. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה שהוא.

7.         האמור במודעה זו אינו בא לגרוע מתנאי כל שהוא מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. הנוסח התקף הוא רק הנוסח המלא המופיע במסמכי המכרז.

8.         על כל קבלן לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא.

9.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ למכרז הנדון, בכתובת: רח' תוצרת הארץ 18, קומה 4, ת"א,  לא יאוחר מיום  ראשון 11/7/10   בשעה 12:00.

10.       ועדת המכרזים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

11.       מובהר בזאת כי ביצוע האספקה והעבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי, והעברת הכספים מאת התמ"ת.

 


 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.