הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע עבודות דיפון, חפירה ותשתיות נמל תעופה אילת מס' 2010/074/0018
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים ארכיאולוגיה /חפירות/ הריסות | בניה/פיתוח | תשתית דרכים
מפרסם רשות שדות התעופה
תאריך פרסום :  28/06/2010
 
תאריך הגשה : 09/08/2010
סטטוס סגור
   
 
 
 
 קבצים קשורים: 
   לנוסח המכרז בערבית |
           
 
 

רשות שדות התעופה בישראל

 

 

מכרז פומבי מס' 2010/074/0018
להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות דיפון, חפירה ותשתיות
בנמל תעופה אילת עבור רשות שדות התעופה

 

1.         רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על-פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז-1977, מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות דיפון, חפירה ותשתיות בנמל תעופה אילת עבור רשות שדות התעופה, והכל בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז, לרבות והחוזה, ובנספחיהם (להלן, בהתאמה: "המכרז" ו – "העבודות").

2.         רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

            2.1       מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו תאגיד (לרבות חברה בע"מ או שותפות רשומה) או עוסק מורשה שאינו תאגיד הרשומים כדין בישראל.

 

            2.2       מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הנו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסימול 100 ובסיווג ג-2 לכל הפחות וכן, נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הינו בעל אישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בהתאם לסיווג האמור.
לצורך סעיף זה: "אישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות" – פירושו אישור קבלן מוכר על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הוועדה הבין-משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים.

 

            2.3       מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,
תשל"ו – 1975, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – 1976.

 

            2.4       מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגידגם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשיןהתשל"ז – 1977: 100,112 ,237, 290-291, 300, 305 , 330 , 383, 422-425 ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח – 1957, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.
"
בעל אמצעי שליטה משמעותי" – מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

 

            2.5       מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות למכרז.

 

            2.6       מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או נציג מטעמו, השתתף במפגש וסיור משלמי דמי
                        
ההשתתפות.

 

3.         מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, והחוזה עימו בוטל על-ידי הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף.
לצורך סעיף זה "מועד פרסום המכרז" – היום בו פורסמה לראשונה בעיתונות הזמנת הצעות למכרז.

 

4.         הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו ולא "בגוף משפטי אחר", אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
"
גוף משפטי אחר" לעניין זה - כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות ולא למעט, גוף משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע (לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, קשר בין חברת אם לחברת בת, קשר של חברות אחיות, חברות תחזוקה, חברת ניהול, חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיף) וכיו"ב.

 

5.         כמו כן, אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

 

6.         א.         עיון במסמכי המכרז:


כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:

 

                        1.         באתר האינטרנט של הרשות: www.iaa.gov.il (להלן: "אתר
                                   
האינטרנט").

 

                        2.         במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 1, קומה ב' חדר 209 (להלן: "משרדי הרשות"), וזאת עד ליום 12.7.2010 בימים א' - ה', בין
השעות:10:00-12:00.

                        3.         כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על  כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

            ב.         השתתפות במכרז:
תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 2,500 ₪ (כולל מע"מ
), שלא יוחזרו. התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.
מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז:

 

1.      בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 11.7.2010 בשעה: 23:50.

 

 

                        2.         באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום 12.7.2010 במהלך הימים א' - ה', בין השעות:
10:00-12:00 (
לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).
לתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום התשלום באמצעות משרדי הרשות.

 

            ג.          המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  9.8.2010 עד השעה 10:00 באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג, קומה א', משרד ארכיב, חדר מס' 140. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים   לאחר  המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.

 

            ד.         נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג אגף לוגיסטיקה גב' אגוזין ורד, באמצעות פקס  שמספרו 03-9750628. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו 03-9750584.

 

7.         מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.

 

כתובתנו באינטרנט www.iaa.gov.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.