הודעות מהפורומים:


דף הבית >> מכרזים >>  מכרז תשתיות
 
מכרז לתכנון עבודות עפר, סלילה, פיתוח ותנועה מס' 2010/073/0060/00
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : 
בניה/פיתוח | הנדסה/אדריכלות/תכניות מתאר | סלילה/עפר
מפרסם :  רשות שדות התעופה
תאריך פרסום :  20/09/2010
 
תאריך הגשה : 02/11/2010
סטטוס סגור
 
 
 

רשות שדותהתעופה בישראל
 
מכרז פומבי מס' 2010/073/0060/00
הסכם מסגרת לתכנון עבודות עפר, סלילה, פיתוח ותנועה, בפרויקטים של אגף הנדסה אזרחית בחטיבת האחזקה
 
רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת, במסגרת מכרז פומבי מס' 2010/073/0060/00 (להלן:"המכרז") מציעים להגיש הצעותיהם הסכם מסגרת לתכנון עבודותעפר, סלילה, פיתוח ותנועה, בפרויקטים של אגף הנדסה אזרחית בחטיבת האחזקה 
     
1.         רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן:
            1.1       מציע, שהינו תאגיד הרשום בישראל כדין, לרבות חברה בע"מ ו/או שותפות רשומה או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
            1.2       מציע כנ"ל, אשר הינו בעל ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות, המסתיימות ביום פרסום המכרז, בתכנון עבודות   עפר ופיתוח, במבנים ציבוריים ו/או בתשתיות המשמשות מבנים ציבוריים.
"מבנים ציבוריים" - בסעיף משנה זה משמעו: כל מבנה, שאינו משמש למגורים.
            1.3       מציע כנ"ל, אשר היקף הכנסותיו,  הינו לפחות 1,000,000 (מליון) ₪, במצטבר, במהלך השנים 2007, 2008 ו- 2009במחירים שוטפים ללא מע"מ.
            1.4       מציע כנ"ל, אשר המהנדס המוצע על ידו, לשמש כמתכנן מטעמו, לביצוע של תכנון עבודות עפר וסלילה, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בענף הנדסה אזרחית – מדור הנדסת כבישים ומסלולים.
            1.5       מציע כנ"ל, אשר המהנדס המוצע על ידו, לשמש כמתכנן מטעמו, לביצוע של תכנון עבודות תנועה ותחבורה, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בענף הנדסה אזרחית – מדור הנדסת תחבורה ו/או תעבורה
            1.6       מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הינו תאגיד – גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשע/ו, בכל ערכאה שהיא, בעבירה עפ"י איזה מהסעיפים הבאים, עפ"י חוק העונשין, התשל"ז- 1977 : 100 , 112 , 237 , 290 – 291 , 300 , 305 , 330, 383 , 422 – 425 ו/ או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח - 1957, ואם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור , חלפו 5 (חמש) שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן.
"בעל אמצעי שליטה משמעותי" – משמעו: מי שהינו מחזיק ב-25% (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר, מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או מי שהינו רשאי למנות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר מהדירקטורים במציע.
            1.7       מציע כנ"ל, אשר מנהל עסקיו כדין, עפ"י פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו – 1975 , ושהינו בעל האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – 1976.
            1.8       מציע כנ"ל, אשר שילם , בין בעצמו מי מטעמו, דמי השתתפות במכרז, במשרדי הרשות או באמצעות אתר האינטרנט של הרשות ( להלן: "דמי השתתפות").
            הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישת התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי המכרז, צריכות להתקיים במציע עצמו. הרשות מדגישה ומבהירה, כי ועדת המכרזים או ועדת משנה מטעמה, לא תדון בהצעת מציע, אשר ממנה יעלה, כי הוא מבקש להשתמש בהצעתו, בקיום דרישות מקדמיות, חלקן, מקצתן, או כולן, המתקיימות בגוף משפטי אחר.
"גוף משפטי אחר" לעניין זה - כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות ולא למעט גוף משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע, לרבות בקשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, קשר בין חברת אם - לחברת בת, קשר של חברות אחיות, חברות אחזקה, חברת ניהול, חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיף, וכיוצ"ב.
יודגש, כי לא תתקבלנה הצעות, שהוגשו במשותף, על ידי שני גופים משפטיים אחרים, או יותר.
כמו כן, יובהר, כי מציע אשר סיפק שירות/טובין לרשות והחוזה עימו בוטל, ע"י הרשות, עקב אי עמידת המציע בתנאיי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות, שקדמו ליום פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה – הצעתו תפסל על הסף ולא תדון.
"יום  פרסום המכרז" - הוא היום, בו  פורסמה בעיתונות, לראשונה, הזמנת הצעות, למכרז זה.
2.         תקופת ההתקשרות:
            א.         תקופת ההתקשרות המוצעת הינה ל - 36 חודשים .
            ב.         לרשות שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של עד 24 חודשים, בכל תמהיל עליו תחליט.
3.         א.         עיון במסמכי המכרז:
כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:
                        1.         באתר האינטרנט שלהרשות: www.iaa.gov.il (להלן: "אתר
                                    האינטרנט
").
 
                        2.         במשרדי מחלקת התקשרויות אחזקה (במתחם חטיבת האחזקה) בנתב"ג, טרמינלמס' 3, קומהב' חדר 870-A.R (להלן: "משרדי הרשות" ), וזאת עד ליום  17.10.2010 , בימיםא' - ה', ביןהשעות: 08:30 - 11:30 .
יצוין כי בערב סוכות ובימי חול המועד (22.9.10-29.9.10), לא ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז במשרדי הרשות.
                        3.         כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על כל משתתף פוטנציאלי, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.
            ב.         השתתפות במכרז:
תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של  500  ₪ (כוללמע"מ), שלא יוחזרו.התשלום הינו בעבורה השתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.
מציעה מבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן:
(
יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבורה השתתפות במכרז לאחר מועדים אלו וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז).
בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 17.10.2010 , בשעה: 23:50.
באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשיבנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום 18.10.2010, במהלךהימיםא' - ה', ביןהשעות: 10:00 - 12:00 (לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).
יצוין כי בערב סוכות ובימי חול המועד (22.9.10-29.9.10), לא ניתן יהיה לשלם עבור דמי ההשתתפות במכרז במשרדי הרשות.
לתשומת לב המציעים,כי קיים הבדל בין מועד התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום התשלום באמצעות משרדי הרשות.
            ג.          המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  02.11.2010 עד השעה 10:00 באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג, קומה א', משרד ארכיב, חדר מס' 140. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.
            ד.         נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג אגף לוגיסטיקה מר אורגד נחום באמצעות פקס שמספרו 03-9752608. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו 03-9752609.
4.         מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.
כתובתנובאינטרנטwww.iaa.gov.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.