הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים
מכרז לפיתוח מתחם מערת אליהו - חיפה מס' 02/12
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : בניה/פיתוח
מפרסם : החברה הממשלתית לתיירות
תאריך פרסום : 05/03/2012
 
תאריך הגשה : 01/04/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
 
החברה הממשלתית לתיירות
מכרז פומבי מס' 02/12
חיפה – פיתוח מתחם מערת אליהו

החברה הממשלתית לתיירות (להלן: "המזמינה"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח לשיפוצים במתחם מערת אליהו בחיפה (להלן: "העבודה"). משך ביצוע העבודה - 3 (שלושה) חודשים קלנדריים. תיאור מדויק של העבודה וכל פרטיה ורכיביה מצוי בהסכם ההתקשרות, המפרט, כתבי הכמויות והתוכניות, המהווים חלק ממסמכי המכרז. התיאור דלעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד.
רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בשאר תנאיו, לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה על גבי מסמכים שנרכשו על ידי ו/או בשם אחר.
במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו במועד הגשת ההצעות אחר כל תנאי הסף, כמפורט להלן:
1. קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט-1969, בענף 200, ובהיקפים כספיים מתאימים לגבי גובה הצעתם ולפרטיה. מובהר כבר עתה, כי דרישה זו חלה לגבי כל תקופת ביצוע העבודה וכי במקרה שבו יימחק המציע מפנקס הקבלנים ו/או יבוטל סיווגו בענפים הנ"ל, תהיה המזמינה רשאית לבטל את ההתקשרות עמו לפי שיקול דעתה הבלעדי;
2. קבלנים שביצעו, בחמש השנים האחרונות, עבודה אחת לפחות בעלת אופי הדומה לעבודות נשוא מכרז זה, כקבלן ראשי ובהיקף כספי זהה או גבוה מהצעתם במכרז זה;
3. קבלנים שיצרפו להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית בסך 50,000 ש"ח, בתוקף עד ליום 1.6.2012, בנוסח המצורף למסמכי המכרז;
4. קבלנים שבידיהם אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976, ועומדים בדרישות חוק זה בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח תצהירים כפי שמצורף למסמכי המכרז;
5. קבלנים אשר הם ו/או נציג מוסמך מטעמם נטלו חלק בסיור הקבלנים שייערך ביום 21.3.2012 בשעה 13:00 באתר העבודה.
6. קבלנים שאין להם, במועד הגשת הצעתם, יותר משלוש עבודות שהם מבצעים עבור החברה הממשלתית לתיירות, אשר טרם בוצעה מסירתן.
יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי החברה הממשלתית לתיירות, מגדל דונה, רח' בית הדפוס 20, גבעת שאול, ירושלים, טל: 02-6597087, החל מיום 4.3.2012 ועד ליום 15.3.2012 (ועד בכלל) בין השעות 9:00 - 15:00, תמורת סכום של 500 ש"ח (שלא יוחזר בכל מקרה) ובאמצעות המחאה לפקודת החברה הממשלתית לתיירות. מובהר, כי לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הממשלתית לתיירות - מגדל דונה, קומה 10, רחוב בית הדפוס 20, ירושלים, במעטפה חתומה, וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.4.2012 בשעה 12:00 בצהריים. אין להגיש הצעות לאחר מועד זה, וכן אין להגיש את ההצעות אלא בהגשה ידנית כאמור לעיל.
נוסח הפרסום וכתב הכמויות מתפרסמים גם באתרי המרשתת של החברה הממשלתית לתיירות –

www.igtc.co.il , ושל חברת בנארית www.benarit.com .
בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז מחייב נוסח מסמכי המכרז.
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.