הודעות מהפורומים:

דף הבית
>> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז להפעלת כלים מכאניים במרחב שרון מס' 2609/11
 
 
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | ציוד כבד
מפרסם רשות שמורות הטבע והגנים
תאריך פרסום :  26/09/2011
 
תאריך הגשה : 31/10/2011
סטטוס פעיל
 
 
 
 
 
 

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

מכרז  מס' 2609-11
הזמנה להגשת הצעות – הפעלת כלים מכאניים במרחב שרון

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות ל הפעלת כלים מכאניים במרחב שרון כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז ובהתאם לתנאים המפורטים בתיק המכרז.
תמצית השירותים המתבקשים: ביצוע עבודות עפר שונות באמצעות כלי צמ"ה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בתחום העפר והתשתיות, ובכלל זה גם עבודות עפר, הנחת מצעים, הנחת בולדרים, פנוי פסולת בניין, פינוי גזם, פינוי אשפה, ועוד. לעיתים העבודה תתבצע באזור חוף הים. ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.
1.         היקפי העבודה : יקבעו במהלך שנת העבודה בהתאם ובכפוף לצרכי הרשות, לתוכניות העבודה שלה, לתקציב שיעמוד לרשותה בפועל .
2.         אזור מרחב שרון : השטח שבין אזור חדרה מצפון ועד אזור אשדוד (לא כולל מדרום) והקו הירוק ממזרח .
3.         תקופת ההתקשרות: הינה למשך שנה אחת מיום חתימת החוזה. לרשות נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל-3 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת , וללא כל שינוי ביתר התנאים למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ בימים א-ה החל מיום הפרסום ע"פ המפורט בטבלה מטה בין השעות 08:30 ועד 15:30:00 , אצל רכזת המכרזים - הגב' אילנה דקל במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו 3 ירושלים קומה 4 טלפון:02-5006207. בכל מקרה לא יוחזר הסכום ששולם תמורת רכישת מסמכי המכרז.

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז יום ב' 26-09-2011
מועד אחרון לרכישת תיקי המכרז יום ב' 24-10-2011
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה יום ד' 26-10-2011 שעה 14:00
מועד אחרון להגשת הצעות יום ב' 31-10-2011 שעה 12:00
תוקף ערבות ההצעה יום ד' 14-12-2011 ועד בכלל
 
על המציע לעמוד בתנאי המכרז ולצרף מסמכים נדרשים להוכחה ראייתית בתנאים האלה:
4.         תנאי סף להשתתפות במכרז הם:
תנאי סף
I: רישום כדין בפנקס הקבלנים סווג ענף ראשי 200-ג/1 ומעלה ו/או סיווג משנה 210ב/1 ומעלה.
תנאי סף II: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח מורשית על פי חוק, אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסוייגת לטובת הרשות בסך 10,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן.
תנאי סף III: המציע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות ב-7 השנים שקדמו להגשת ההצעה, בביצוע עבודות דומות כשמתוכן לפחות 3 עבודות בגופים ציבוריים.
תנאי סף IV: בבעלות המציע שופל ומחפר גלגלי JCB אשר יהיו משנת 2006 לפחות.
תנאי סף V: המציע הינו עוסק מורשה ועומד בתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
תנאי סף VI: היקף המחזור הכספי של המציע יהא לא פחות מ 2.5 מליון ₪ בשנה בכל אחת מ 3 השנים האחרונות.
תנאי סף VII: המציע שילם בשנה האחרונה לעובדיו שכר ותשלומים סוציאליים כנדרש בחוק.
תנאי סף
VIII: המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירות בתחום ההגנה על הסביבה, החי והצומח, הכרייה.
5.         בחירת ההצעה הזוכה  תיכלול שלושה שלבים: עמידה בתנאי סף, ניקוד איכות ההצעה ע"פ משקולות, בחינת ההצעה הכספית ולבסוף יקבעו המציע/המציעים אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר.
6.         בסיס ההערכה וניקוד ההצעה הוא: 25% איכות (שנות ניסיון ומוניטין עם המלצות 75% שקלול ההצעה הכספית ע"פ משקולות לכל פריט כמפורט ב"הצעת המחיר" במסמכי המכרז.
7.         הצעות מפורטות על כל נספחיהן, כשהן חתומות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במשרדי הרשות בירושלים, עד ליום ב' תאריך 31.10.2011 בשעה 12:00 בתוך מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במקום . על המעטפה יצויין:"מכרז פומבי 2609-11 הפעלת כלים מכאניים מרחב שרון".
8.         מובהר בזאת על ידי הרשות כי תהיה רשאית לבחור, באמצעות ועדת המכרזים שלה, לגבי כל סוג עבודה בהצעת המחיר את הזוכה לגביה ספציפית ו/או לבחור יותר ממציע אחד לביצוע השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, לפי סדר הדירוג שיקבע ו/או לפצל את הזכייה בין יותר מזוכה אחד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
9.         בכל מקרה מודגש כי אין בפרסום מכרז זה ואף לא בחתימת הסכם ו/או הסכמים עם מציעים אשר הצעתם תבחר כהצעה זוכה במכרז זה, כדי להוות מצג או התחייבות של הרשות לביצוע עבודות כלשהן ו/או לביצוע עבודות בהיקף מינימאלי ו/או מקסימאלי כלשהו.
10.       עוד יודגש כי אין בפרסום מכרז זה ו/או בביצוע התקשרות עם מי מהמציעים המשתתפים בו, לאחר זכייה במכרז, כדי להגביל את הרשות מלהתקשר עם גורמים אחרים לצורך ביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, והכול לפי שיקול דעתה של הרשות ועל פי כל דין, בהתאם לצרכיה, ובתנאים המיטיבים ביותר מבחינתה.
11.       אין ולא תהיה לקבלן או לקבלנים שהצעותיהם יבחרו במכרז זה, משום עדיפות ו/או יתרון מכל מין וסוג שהוא על פני מציעים אחרים, במכרזים אחרים שיפורסמו ע"י הרשות בתקופת תוקפה של התקשרות שלידתה במכרז זה, או אחריה.
12.       מודעה זו ומסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות www.parks.org.il .


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.