הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע עבודות עפר מס' 5001/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים אינסטלציה/ביוב/ניקוז | סלילה/עפר
מפרסם רשות שמורות הטבע והגנים
תאריך פרסום :  09/08/2010
 
תאריך הגשה : 30/08/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 

רשות הטבע והגנים

 

רשות הטבע והגנים מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למכרז כמתואר להלן.
הרשות מודיעה בזה לכל המעוניינים להשתתף במכרז כי, בשל שיקולים תקציביים, עשויה הרשות לבטל מכרז זה, או חלקים ממנו ולא להוציאו לפועל כלל, או חלקים ממנו, לרבות בשלב שלאחר בחירת קבלן זוכה, ולאחר שהודעה על כך נמסרה למשתתפי המכרז. למשתתפים במכרז, לרבות לקבלן הזוכה, אם נבחר כזה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או מי מהפועלים מטעמה, בשל כך. על המעוניינים להשתתף במכרז לקחת הצהרה זו במסגרת שיקוליהם בהשתתפותם במכרז.

מכרז מס' 5001/10 - שמורת טבע בריכת געש
תאור העבודה: עבודות עפר - חפירת גוף מים ומעט צנרת – אזור המרכז - געש.

 

קבלנים רשומים לסווג 200 ג-1 – ניסיון לפחות 3 שנים בעבודות עפר.
תקופת ההתקשרות המוצעת 60 ימים קלנדריים מיום צו התחלת העבודה.
סיור קבלנים חובה ייערך ביום ג', בתאריך 17/8/2010, בשעה 08:00
מקום המפגש: בכיכר הכניסה לקיבוץ געש, איש קשר: אורי נווה  057-7762041
תשלום עבור תיק מכרז: 500 ₪
מנהל הפרויקט, מר ניסים קשת, 057-7762204

האמור כדלקמן יחול על המכרז:

1.         רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאי הסף הבאים:
א.         קבלנים רשומים לסיווג המתאים.
ב.         המצאת ערבות בנקאית (או ערבות חברת ביטוח כדין) אוטונומית לקיום ההצעה בגובה
            10% משיעור ההצעה כמפורט במסמכי המכרז.

2.         כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א.         מסמכים המוכיחים כישורים/ היקף פעילותו של המציע.
ב.         המלצות בכתב אודות המציע.
ג.          אישור רואה חשבון בדבר מקום ניהול עסקים.
ד.         אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.
ה.         כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
            חובות מס), בתשל"ו- 1976.
ו.          היות ויחסר מהמסמכים שבסעיף זה תהיה הרשות רשאית להתיר למציע להשלים
            החסר או לפסול הצעתו לפי שיקול דעתה.

3.         את מסמכי המכרז ופרטים נוספים ניתן לרכוש תמורת תשלום המפורט לעיל (אשר לא יוחזר)
במשרדי רשות הטבע והגנים, רחוב  עם ועולמו 3 גבעת שאול קומה 4, ירושלים, החל מתאריך
10/8/10 ועד 26/8/10 בימים א'- ה’ בין השעות 8:3015:30  בתאום טלפוני מראש בטלפון:
02-5006207  גב' אילנה דקל או  גב' יעל שמואלי, 02-5005497
.

4.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון, הממוקמת בכתובת הנ"ל לא יאוחר מתאריך 30/8/2010 ביום ב' עד השעה 12:00 בצהריים(להלן: המועד האחרון להגשת ההצעות)

5.         ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם ימצאו מתאימות.

6.         ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

7.         ההשתתפות לא תותר לתאגידים שטרם נרשמו כדין (בשלב הייזום או ביסוד).

8.         בבחינת הצעותיהם של תאגידים רשאית הרשות, אך לא חייבת - לבחון גם את ניסיונם, כושרם והמלצותיהם של בעלי השליטה.

9.         הצעות משותפות לא ידונו, אלא אם כל אחד מהמציעים עומד בכל התנאים דלעיל, צורפו כל האישורים הנדרשים לגביו לפי סעיף 2 וכן יצורף ההסכם שבין השותפים.

10.       המזמין  שומר לעצמו את הזכות לבטל פרקים שלמים של עבודות ו/או הספקת ציוד וחומרים, כמו-כן להגדיל או להפחית כמויות בפרקים אחרים ללא שינוי מחירי היחידה אשר הוצעו ע"י הקבלן. הקבלן יתחייב למלא אחר הוראות השינויים כאמור לעיל ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מסכום החוזה. למען הסר הספק, תקופת ההתקשרות לגבי כל מכרז בנפרד גם אם יערכו שינויים כאמור לעיל.

מודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של הרשות בכתובת : www.parks.org.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.