הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע הנחת קו אספקת מי שתיה מס' 02/2010
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים אינסטלציה/ביוב/ניקוז
מפרסם רשות ניקוז ונחלים כינרת
תאריך פרסום :  08/11/2010
 
תאריך הגשה : 05/12/2010
סטטוס חדש
 
 
 
 
 
 
 
 

רשות ניקוז כינרת
עבור
איגוד ערים כינרת

מכרז מס' 02/2010
לביצוע הנחת קו אספקת מי שתיה, לחופים ברניקי – צינברי

 

1.         מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות להנחת קו אספקת מי שתיה לחופים ברניקי – צינברי, הכוללות הנחת קווים בקטרים שונים, הכנות חיבורים למגרשים, מערכות מדידה, מגופים, הידרנטים וכד'.

2.         את טפסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף ניהול חופי כינרת שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח, בנין מכבי אש, (טל: 04-8591910) תמורת 1,500 ש"ח שלא יוחזרו, החל מיום שני 08/11/10. ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.

3.         יש לצרף להצעה את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות למכרז.

4.         רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים והמורשים לענף ראשי, ניקוז ומים – בסימול 400 ובסיווג כספי המתאים לגובה ההצעה ובעל תוקף ביום הגשת ההצעה, בעלי ניסיון בביצוע עבודות דומות בהיקף כספי של 500 אלש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) בממוצע לשנה, במשך 3 השנים האחרונות (שאר תנאי סף כמפורט במסמכי המכרז).

5.         עם ההצעה יש להפקיד ערבות בנקאית (ערבות ההצעה) בגובה 50,000 ₪ כולל מע"מ לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

6.         רשות ניקוז כינרת תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שלא תכיל את הערבות הבנקאית ויתר המסמכים הנדרשים כמפורט בטופסי המכרז.

7.         רשות ניקוז כינרת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן תהיה רשות ניקוז כינרת רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה (לבחירת הזוכה במכרז), גם שיקולים הנוגעים לניסיון העבר שיש לה עם המציע, (לרבות מנהלי המציע), ככל שיהיה כזה, כולל בנושאים הקשורים לטיב ביצוע, עמידה בלוחות זמנים ו/או עמידה בהתחייבויות מהותיות אחרות.

8.         ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנה בהשלמת אישורים והשגת מימון. לא ייחתם חוזה לפני השלמת אישורים והשגת המימון.

9.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי אגף ניהול חופי כינרת שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח (בנין מכבי אש)  לא יאוחר מיום ראשון ה- 05/12/10 שעה: 14:00.

10.       מפגש מציעים יערך ביום ראשון ה- 21/11/10 בשעה: 10:00, הסיור יצא נמשרדי רשות ניקוז כינרת, בניין מכבי אש, צומת צמח. לפני סיור המציעים יתקיים מפגש מציעים במשרדי רשות ניקוז כינרת. ההשתתפות הן בסיור והן במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מחייב והכרחי להשתתפות במכרז.

11.       פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי אגף ניהול חופי כינרת שברשות ניקוז כינרת,
טל' 04-8591910

אהרון ולנסי - יו"ר
רשות ניקוז כינרת 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.