הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים
 

מכרז לביצוע דרך מס' 10 – עוקף בית שמש בין כביש 375 לכביש 38 מס' 47/11
 
 
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום : 14/04/2011
 
תאריך הגשה : 26/05/2011
סטטוס עודכן
תאריך עדכון אחרון : 28/04/2011
 
 
 
 
 
מעצ- החברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 
 
 

עדכוןתנאים
מכרזמס' 47/11
ביצועדרךמס' 10 – עוקףביתשמשביןכביש375 לכביש38
 
מעצ– החברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מ, מתכבדתלהודיעכם, בהמשךלמודעתהפרסוםמיום
14.4.11, עלשינויבתנאיהסףלעניןביצועפרויקטאחדשלתשתיותתחבורתיותכדלהלן: במקוםהנוסח
הקייםיבואהנוסחהבא: ביצועפרויקטאחדשלתשתיותתחבורתיות, שהיקפוהכספיבמהלךהשנים
2010-2006, היהלפחות30,000,000 ₪ (ללאמע"מ).
 
 
 
 

מעצ- החברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 

 
 
מכרזמס' 47/11
ביצועדרךמס' 10 – עוקףביתשמשביןכביש375 לכביש38
 
 
 
להלן פרטי המכרז-
א.         תקופה ביצוע הפרויקט: 21 חודשיםממועדחתימתההסכםע"יהחברה.
 
ב.         להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:

·         תאגידרשוםתושבישראלאומיזםמשותףשלפחותאחדמחבריוהינותאגידרשוםתושבישראל;

·         קבלןרשוםבפנקסהקבלניםבסיווג200 ג' (5);

·         קבלןמוכרלעבודותממשלתיותעלידימנהלתקבלניםמוכריםשבמסגרתהועדההביןמשרדיתלקביעתסדרימסירתעבודותממשלתיותלקבלנים, לסיווגהאמורלעיל(סווגכוכבית);

·         בעלכלהאישוריםהדרושיםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים, התשל"ו- 1976;

·         בעלהסמכהלתקן9001:2000 ISOאולתקן9001:2008 ISO;

·         בעלניסיוןקבלניכדלקמן:

                        1)         ביצעפרויקטיםשלתשתיותתחבורתיות, שהיקפםהכספיהמצטבר, במהלךהשנים2008-2010, היהלפחות60,000,000 ₪(ללאמע"מ).

                        2)         ביצעפרויקטאחדשלתשתיותתחבורתיות, שהיקפוהכספי, במהלךהשנים2008-2010, היהלפחות30,000,000 ₪(ללאמע"מ).

·         מחזורהכנסות- מחזורההכנסותהשנתיהממוצעשלהמציע, בשנים2007-2009 הינו, לכלהפחות30,000,000 ₪ (שלושיםמיליון₪ )(לשנה);

·         תזריםמזומנים-
עמידהבאחתמביןהדרישותהבאות:

                        א.         הממוצעהמשוקללשלתזריםהמזומניםשלהמציע, מפעילותוהשוטפתבשנים
2007-2009, הינו, חיובי(אושווהלאפס); או

                        ב.         היחסביןתזריםהמזומניםהמשוקלל  (בערכוהמוחלט) וההוןהעצמישלהמציעלשנתהדיווחהאחרונה, נמוךמ-33%;

·         בעלהוןעצמיבדוחותהכספייםהמבוקריםליום31.12.2009, שללפחות10,000,000 ₪ (עשרהמיליון₪);

·         לאנכללהבדוחותהכספייםהמבוקריםשלהמציעלשנת2009 'אזהרתעסקחי' או'הערתעסקחי';

·         צירוףערבותהצעהבשיעורשל5% מערךההצעהכוללמע"מ;

·         השתתפותבמפגשמציעים;

·         תשלוםדמיהשתתפותבמכרז;

 

 

ג.          עיוןבמסמכיהמכרז:
ניתןלעייןבמסמכיהמכרז, באופניםהבאים-

 

            1.         באתרהאינטרנטשלהחברההלאומיתלדרכים: www.iroads.co.il תחתלשונית"מכרזים" וחיפושעפ"ימס' מכרז– 47/11, החלמיום3.5.2011 שעה14:00.
            2.         במשרדיהחברה, שברחוביהדותקנדה29 אוריהודה, החלמיום3.5.2011 שעה14:00ולאחרמכןבימיםא'-ה', ביןהשעות10:00 עד13:00 בלבד.
 
ד.         להלןעיקרילוחהזמניםלמכרז:
            1)         תשלוםדמיהשתתפותוקבלתמסמכיהמכרז: תשלוםדמיההשתתפותבסךשל10,000 ₪,  וקבלתמסמכיםמודפסים, יתאפשרובימיםא'-ה' ביןהשעות10:00 עד13:00 בלבד(למעטערביחגוחג), החלמיום3.5.2011 (שעה14:00)במשרדיהחברהשברחוביהדותקנדה29 אוריהודה.
            2)         מפגשמציעיםיתקייםביום4.5.2011 בשעה11:00. המפגשיתקייםבמשרדיהחברהברח' יהדותקנדה29, אוריהודה.
ההשתתפותבמפגשהמציעיםהינהחובהומהווהתנאילהשתתפותבמכרז!
            3)         מועדאחרוןלהגשתההצעותלמכרז: 26.5.2011 עדהשעה12:00בתיבתהמכרזיםאשרתיועדלכךבמשרדיהחברה.
 
ה.         הערותכלליות 
·        עיוןבמסמכיהמכרזיתאפשרהחלמןהמועדלעיוןהנקובלעילבאתרהאינטרנטשלהחברה: www.iroads.co.il אובמשרדיה, ברח' יהדותקנדה29 אוריהודה, לאחרתאוםמראשבטלפון03-7355851.  
·        מונחיםבמודעהזוואופניחישובו/אוהוכחה, יפורשוו/אויחושבוו/אויוכחו, בהתאםלהגדרתםבמסגרתמסמכיהמכרז. הנוסחהמחייבשלפרטיהמכרזהינוהנוסחהמפורטבמסמכיהמכרז.
·        אתההצעותישלהגישלתיבתהמכרזיםהנושאתאתמספרהמכרזכמפורטמעלה, במשרדיהחברה, שברח' יהדותקנדה29 אוריהודה.
·        החברהשומרתלעצמהאתהזכותלבטלו/אולשנותאתתנאיהמכרזומועדיו, הכולכמפורטבמסמכיהמכרז.
·        לחברהשמורההאופציהלנהלמו"מעפ"יכלדין.
·        לחברהתהאזכותברירהלהרחבת/צמצוםתקופתהביצועאולהארכת/קיצורתקופתהביצועכפישיפורטבהסכםההתקשרות.
·        מציעהמבקשלהשתתףבמכרזישלם, דמיהשתתפותבבנקהדוארבאמצעותשוברשניתןלקבלבמשרדיהחברהאובאמצעותהמחאהרשומתלפקודת'מעצ- החברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מ' ויקבלמסמכיםמודפסיםלצורךהגשתהצעתו. תשלום  דמיהשתתפותלאיוחזרו.
·        למציעים/ספקיםלאתהיהעילהלתביעהנגדמעצ- החברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מעלעיכובאואיחתימתחוזיםבשלחוסרתקציב.
·        החברהשומרתלעצמהאתהזכותלפסולמציעאשרלגביוהיהלחברהניסיוןרעו/אוכושל, אושקיימתלגביוחוותדעתשליליתבכתבעלטיבעבודתו, לפסולמציעמחמתניגודענייניםקייםאופוטנציאליעםהשירותיםנשואהמכרז/הביצועוכןמטעמיםאחרים, כמפורטבמסמכיהמכרז.
·        לידיעתכם, ניתןלקבלהודעותאוטומטיותבדברפרסומיםדומיםשלהחברהבאמצעותרישוםלרשימתתפוצהבאתרהפרסומיםשללפ"מwww.pirsum.gov.il תחתלשונית"הרשמהלדיוור".
·        מובאלידיעתכםכיבכוונתהחברהלקבועבמכרזיהמנגנוןלהגבלתהיקפיביצוע/זכייהוכיבכוונתהלהחילוגםעלמכרזזה.
·        פרטיםנוספיםניתןלקבלבטלפון03-7355430.
·        למעןהסרספק, ההתקשרותתהאעםמעצהחברההלאומיתלדרכיםבישראלבע"מ, בלבד.
 
אדר' שיברס
המנהלהכללי
הדרךשלךהיעדשלנו
מוקדהשירות2120*
אתרהחברה: www.iroads.co.il
 
  

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.