הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

הליך מיון למכרז בשיטת BOT כביש חוצה ישראל הצפוני יוקנעם - סומך
 
 
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | גשרים | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
תאריך פרסום : 01/03/2011
 
תאריך הגשה : 31/05/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
משרד האוצר חברת כביש חוצה ישראל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 
באמצעותועדתהמכרזיםהביןמשרדית


מזמינהבזאתחברותומיזמיםמשותפיםמהמגזרהפרטיבארץובחול, להשתתףבהליך מיוןמוקדםלמכרזבשיטתBOT לתכנון, מימון, הקמה, הפעלהואחזקהשלכבישחוצה ישראלהצפונייוקנעם -סומךככבישעםקטעיאגרהלתקופהשלעד30 שנים ("הפרויקט").
1.         הליךהבחירה:
ההליךהתחרותיייערךבשנישלבים: שלבהמיוןהמוקדםשלמתמודדים; ושלבבחירת ההצעההזוכה, בויוזמנולהשתתףהמתמודדיםאשריוכרזוככשיריםבשלבהמיון המוקדם.
2.         תנאיהסףבמיוןהמוקדם:
התנאיםהמוקדמיםלהשתתפותבהליךהמיוןהמוקדםכוללים, ביןהיתר, אתהתנאים הבאים)פירוטתנאיהסף, הדרישותואופןהדגמתםמופיעיםבמלואםבמסמכיהמיון המוקדם(:
            א.         תנאיסףמקצועיים:
                        2.1       ניסיוןמנהור
ניסיוןשנצברבתקופהשבין1.1.2004 ועדלמועדהגשתההצעותלמיוןהמוקדם,בביצועשלמנהרה/ותלתחבורה, הכוללותלפחותשני (2) נתיבים, באורךכולל שללפחות4.5 קמ.
                        2.2       ניסיוןבביצועפרויקטיםשלתשתיותתחבורתיות
ניסיוןשנצברבתקופהשבין1.1.2006 ועדלמועדהגשתההצעותלמיוןהמוקדם,בביצועשל:
                                    2.2.1    פרויקטאחדשלתשתיותתחבורתיותבהיקףכספישללפחותמאה וחמישיםמיליון₪ (150,000,00 ₪); או
                                    2.2.2    מספרפרויקטיםשלתשתיותתחבורתיות, בהיקףמצטברשללפחות מאתייםוחמישיםמיליון ₪ (250,000,000 ₪).
            ב.         תנאיסףפיננסיים:
                        2.3       מחזורהכנסות
מחזורהכנסותשנתיממוצעשללפחותארבעמאותמיליון ₪
(400,000,000 ₪) במהלךשלושתהשניםהפיסקאליותהאחרונות, בהתבססעלדוחותיו הכספייםהשנתייםהמבוקריםהעדכנייםביותר. מחזורההכנסותשלהמשתתף יקבעבהתאםלמחזורההכנסותשלהחבריםבמשתתף, באופןיחסילשיעור האחזקותהצפוישלכלאחדמהםבמציע.
                        2.4       תזריםמזומניםמפעילותשוטפת
כלאחדמהחבריםבמשתתףעומדבאחתמהדרישותהבאות:
                                    2.4.1    תזריםהמזומניםהשנתיהממוצעמפעילותשוטפתשלהחבר במשתתףבמהלךשלוש (3) השניםהפיסקאליותהאחרונות, בהתבסס עלדוחותיוהכספייםהשנתייםהמבוקריםהעדכנייםביותר, אינושלילי;
או
                                    2.4.2    היחסשביןתזריםהמזומניםהשנתיהממוצעמפעילותשוטפתשל החברבמשתתףבמהלךשלושת (3) השניםהפיסקאליותהאחרונות )בערכיםמוחלטים(, בהתבססעלדוחותיוהכספייםהשנתיים המבוקריםהעדכנייםביותר, לביןההוןהעצמישלהחברבמשתתף, ליום האחרוןשלהשנההפיסקאליתעלפיהדוחהכספיהשנתיהמבוקר העדכניביותר, הינונמוךמ-25% .
                        2.5       הוןעצמי
כלאחדמהחבריםבמשתתףיהיהבעלהוןעצמישלמיליוןוחמשמאותאלף₪ (1,500,000 ₪) לכל אחוז (1%) אחזקהצפויבמשתתף, עלפיהדוחהכספי השנתיהמבוקרהעדכניביותרשלכלחברבמשתתף.
3.         ניתןלעייןבמסמכיהמיוןהמוקדםובעדכוניםלהםהחלמיום1.3.11 , באתרמשרדהאוצר באינטרנטבכתובת:
http://ppp.mof.gov.il/Mof/PPP/MofPPPTopNavEnglish/MofPPPInformationEnglish/MofPPPInfo  
ובאתרחברתכבישחוצהישראלבעמבכתובת : www.hozeisrael.co.il
בנוסף, מסמכיהמיוןהמוקדםעומדיםלעיוןלכלדורש, ללאתשלום, בכתובתהמצוינת בסעיף6 להלן, החלמיום 6.3.11, בימים א'-ה' ביןהשעות 9:00 – 17:00, בכפוףלתיאום מראשעםהגב' אושרתדקלבטלפוןמס'  03-6255888.
4.         השתתפותבהליךהמיוןהמוקדםתהיהבתמורהלתשלוםסךשלעשריםאלף ₪ (20,000 ₪) שלאיוחזרו. עלמנתלבצעאתהתשלוםישלהעביראתהסכוםהמפורטלעיללחשבון מספר
25636- בבנקישראל (מס' 009),  סניףירושלים (מס' 001), עשהחשבהכללי.
עלהשוברישלציין "הליךמיוןמוקדםלפרויקטBOT לתכנון, מימון, הקמה, תפעולותחזוקה שלכבישחוצהישראלהצפוני "יקנעם-סומך"".
5.         רקמתמודדששילםאתהסךלעיליוכללהשתתףבשלבהמיוןהמוקדםולהציגשאלות הבהרהבפניועדתהמכרזים.
6.         הגשתמסמכיהמיוןהמוקדםתהיה ביום 31.5.11, לאיאוחרמשעה12:00 בצהרייםבכתובתהבאה:
ועדתהמכרזיםהבין-משרדית- קטעים3 ו7-
באמצעותעודטליהירושלמי
חברת
כבישחוצהישראלבעמ
רח' יגאל
אלון 65, בנייןטויוטה, תלאביב (קומה 7).
7.         שאלותובקשותהבהרהניתןלהפנותבכתב, לאיאוחרמיום 12.5.11,  למרגילשבתאי,יורועדתהמכרזים, בכתובת  yokneam-somech@inbal.co.il.
8.         מודעהזומכילהמידעכלליוראשוניבלבד. התנאיםויתרהפרטיםהמחייביםמפורטים במסמכיהמיוןהמוקדם,  ועדתהמכרזיםשומרתעלזכותהלבטלאולשנותאתתנאיהליך המיוןהמוקדםומועדיו, ולקייםמפגשיהבהרהעםהמתמודדיםאומימהםבמסגרתשלב ההבהרותבמכרז, הכלכמפורטבמסמכיהמיוןהמוקדם. בכלמקרהשלסתירהביןהנוסח בעברית, המופיעלעיל, לבין הנוסחבשפההאנגלית, כפישמופיעבמודעהאובמסמכי המיוןהמוקדם, יגברהנוסחהמופיעבמסמכיהמיוןהמוקדםבשפההאנגלית.

 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.