הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז מסגרת לביצוע עבודות תשתית/סלילה מס' 5/2010
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם משרד התמ"ת מינהל אזורי פיתוח
תאריך פרסום :  10/06/2010
 
תאריך הגשה : 05/07/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 קבצים קשורים: 
   לנוסח המכרז בערבית |
           
 
 
 

 
 

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

דנה הנדסה בע"מ

מכרז-מסגרת מס' 5/2010
לביצוע עבודות תשתית/סלילה באזורי-תעשייה בדרום ו/או בצפון הארץ

 

החברה המנהלת תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ – דנה הנדסה בע"מ , בתוקף היותה  חברה-מנהלת מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: התמ"ת), מתכבדת להזמין בזאת, הצעות להשתתפות
במכרז-מסגרת
כמפורט להלן:

1.         רשאים להשתתף אך ורק מציעים העונים על כל תנאי-הסף והדרישות המפורטים במסמכי המכרז , ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לעמוד גם במיכלול התנאים הבאים:

2.         על המציע להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים בענפים 400 סיווג  ב' 2 ו- 200 סיווג  ג' 3, ובעל אישור על דבר היותו "קבלן מוכר" ממנהלת רישום קבלנים מוכרים. יש לצרף להצעה העתק תעודות-הרישום שעל-גביהן חותמת "נאמן למקור" ואישור עו"ד לגבי התאימות-למקור.

3.         על המציע לצרף למסמכי-ההצעה, אישור מטעם החברה-המנהלת לגבי רכישת מסמכי-המכרז.

4.         על המציע להשתתף בכנס מציעים, אשר ייערך ביום 17.6.10 שעה 17:00 . שייערך במשרדי "דנה הנדסה בע"מ" רח' הרכבת 28, קומה 6 תל אביב . ההשתתפות בכנס מציעים  הינה חובה.

5.         על המציע לצרף למסמכי ההצעה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) , התשל"ו-1976. כמו-כן על המציע ועל בעלי-השליטה בו ליתן תצהיר ערוך וחתום כדין, בדבר קיום התחייבויותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים.

6.         על המציע לצרף למסמכי ההצעה, אישור על  היותו עוסק מורשה.

7.         על המציע להיות בעל תו-תקן ISO 9002  בתוקף או שוו"ע. על המציע לצרף למסמכי ההצעה העתק נאמן-למקור של תעודת ההסמכה בת-תוקף, כשעל גבי התעודה חותמת "נאמן למקור" ואישור עו"ד לגבי התאימות-למקור.

8.         אם המציע הינו חברה או שותפות רשומה, עליו לצרף אישור עו"ד או רו"ח בדבר בעלי זכויות החתימה בשם החברה או בשם השותפות.

9.         על המציע להפקיד יחד עם הצעתו, ערבות כספית אוטונומית על-שם המציע (כמבקש הערבות) ולפקודת תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ – דנה הנדסה בע"מ, ע"ס 150,000 ₪, ובהתאם לתנאים ולנוסח הקבועים במסמכי-המכרז, וכשתוקף הערבות יהא עד לתאריך 5.10.10.

10.       על המציע לצרף להצעתו פירוט ניסיונו ומהות והיקף עבודות התשתית/הסלילה שביצע ב- 3 השנים האחרונות, וכשהיקפן הכולל בשלוש השנים האחרונות לא יהא נמוך מסך של 25,000,000 ש"ח, כשלפחות עבודה אחת מבין הנ"ל, הינה בהיקף הגבוה מ- 3,500,000 ₪ (כל-זאת בצרוף אישור רו"ח של המציע לגבי ההיקפים-הכספיים של המציע בביצוע עבודות תשתית/סלילה בכל אחד מהפרויקטים שביצע המציע בשלוש השנים האחרונות).

11.       על המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים והכתבים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי-הסף ויתר תנאי-המכרז, המפורטים בחוברת מסמכי-המכרז.

12.       מובהר ומודגש בזאת,  כי המדובר במכרז-מסגרת והחברה-המנהלת ו/או התמ"ת אינם מתחייבים  ואינם מחוייבים להזמין ו/או לפנות בפנייה פרטנית כלשהי לקבלת שירותים או  להזמנת עבודות כלשהן  מאת מי מהמציעים ו/או הספקים במכרז-המסגרת. וכן מודגש, כי תנאי להוצאת כל הזמנה ו/או כל פנייה פרטנית ו/או כל התקשרות עם מי ממציעי/מספקי מכרז-המסגרת כפופים לקיומו של תקציב  מתאים וכן במתן אישור מראש מאת הגורמים המוסמכים בתמ"ת.
כמו-כן מובהר בזאת, כי החברה-המנהלת ו/או התמ"ת רשאים לצרף את הזוכים במכרז-המסגרת  לרשימת-קבלנים/"מאגר קבלנים" וכן להוסיף, מעת לעת, קבלנים נוספים או אחרים כספקי מכרז-המסגרת ו/או לגרוע קבלנים מתוך ספקי-המכרז-המסגרת (כולל מחמת הפרת התחייבויותיהם).

13.       תקופת הסכם-המסגרת שיערך עם הזוכים במכרז, לא תעלה על 60 חודש. והמחירים  והתעריפים שיכללו בהזמנה-פרטנית, ככל שתוצא כזו, לא יעלו על המחירים והתעריפים שיקבעו בתוצאות מכרז-המסגרת.
תשלומי התייקרויות, ככל שיהיו כאלה, יבוצעו אך ורק על הוראות החשב הכללי.

14.       את חוברת מסמכי-המכרז, ניתן לקבל במשרדי החברה-המנהלת , ברח' הרכבת 28 תל-אביב בין התאריכים 1.7.10 – 23.6.10  בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ לפקודת משרד המסחר והתעסוקה, מנהלת אזורי פיתוח אותו יש לשלם בבנק הדואר
לח"ן 002142-0 (סכום זה לא יוחזר למציע בשום מקרה). לתאום הרכישה ניתן לפנות
ליעל 03-5661266.

15.       האמור בהזמנה/מודעה זו, אינו בא לגרוע מתנאי כלשהו הנזכר במסמכי-המכרז, אלא להוסיף עליהם בלבד . נוסח ההזמנה המלא והמחייב, הוא זה המופיע במסמכי-המכרז.

16.       על כל מציע לבדוק בעצמו את כל פרטי המכרז ותנאיו, והצעתו תוגש אך ורק  בהסתמך על בדיקותיו של המציע.  המציע יצרף להצעתו את מסמכי-המכרז כשהם חתומים על-ידו   בר"ת על כל עמוד ועמוד ממסמכי-המכרז .  כל-הסתייגות או כל שינוי במסמכי-המכרז ותנאיהם עלולים לפסול ההצעה.

17.       את ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים  שתוצב ב- משרדי דנה הנדסה בת"א רח' הרכבת 28, קומה 6 לא יאוחר מיום ב', 5.7.10  בשעה 14:00.

18.       וועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם .

19.       מובהר ומודגש בזאת, כי ההתקשרות והתשלום למציע שיוכרז כספק מכרז-מסגרת  ושתוצא לו הזמנה פרטנית לביצוע עבודה כלשהי, כפופים לאישור תקציבי ובהעברת כספים בפועל מאת התמ"ת. 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.