הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לעבודות שימור ושחזור באתר העתיק תל לכיש מס' 3/2010
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים ארכיאולוגיה /חפירות/ הריסות | בניה/פיתוח | סלילה/עפר
מפרסם רשות שמורות הטבע והגנים
תאריך פרסום :  24/06/2010
 
תאריך הגשה : 14/07/2010
סטטוס סגור
   
 
 
קבצים קשורים:      לנוסח המכרז בערבית |
 
 
 

רשות הטבע והגנים

מכרז 3/2010
עבודות שימור ושחזור באתר העתיק תל לכיש

 

תאור העבודה : במסגרת שיחזור ושימור השטח מתייחס לחלק האתר שממגרש החניה ועד לתוך רחבת השערים לרבות השערים עצמם והחומות שמסביבם, במסגרת העבודות יבוצעו: עבודות עפר, בטון וברזל, עבודות שיחזור קירות אבן, עבודות הגנה על פריטים עתיקים ועבודות מיוחדות אחרות.

 

תקופת ההתקשרות המוצעת  150 ימים קלנדריים, מיום צו התחלת העבודה.

1.         רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:

 

            א.         קבלנים רשומים לסיווג 100ג1 או 200ג1 אשר יש להם ניסיון קודם מוכח בעבודות שיחזור ובניה באתרים ארכיאולוגיים המיועדים לשימור ולתיירות. אשר הציגו המלצות טובות על ביצוע עבודה באתרים ארכיאולוגיים כאמור

 

            ב.         המצאת ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה בגובה 10% משיעור ההצעה 
             כמפורט
במסמכי המכרז.

 

2.         כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

            א.         מסמכים המוכיחים ניסיון בשלושה פרויקטים לפחות, תחת פיקוח רשות העתיקות ב-7 השנים האחרונות/ כישורים/ היקף פעילותו של המציע.

            ב.         המלצות בכתב אודות המציע.

            ג.          אישור רואה חשבון בדבר מקום ניהול עסקים.

            ד.         אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.

            ה.         כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), בתשל"ו- 1976.

            היות ויחסר מהמסמכים שבסעיף זה תהיה הרשות רשאית להתיר למציע להשלים החסר או לפסול הצעתו לפי שיקול דעתה.

3.         את מסמכי המכרז ופרטים נוספים ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי רשות הטבע והגנים, רחוב  עם ועולמו 3 גבעת שאול קומה 4, ירושלים, בימים א'- ה’ בין השעות   8:30  -  15:30.
בתאום טלפוני מראש בטלפון: 02-5006207  גב' אילנה דקל.

4.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון, הממוקמת בכתובת הנ"ל לא יאוחר מתאריך 14/7/10 ביום ד' עד השעה 12:00 בצהריים.

5.         סיור קבלנים ייערך בתאריך 30/6/2010 ביום רביעי בשעה 10:00, מקום המפגש: בחורשת קק"ל לרגלי תל לכיש (קצת לפני שער המושב לכיש ישנה פנייה שמאלה לתל לכיש. נוסעים בדרך כורכר עד חניון גדול עם חורשת אורנים וספסלי פיקניק לרגלי התל). השתתפות בסיור קבלנים חובה. קבלן שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש הצעה לביצוע העבודה.

6.         ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם ימצאו מתאימות.

7.         ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

8.         ההשתתפות לא תותר לתאגידים שטרם נרשמו כדין (בשלב הייזום או ביסוד).

9.         בבחינת הצעותיהם של תאגידים רשאית הרשות, אך לא חייבת - לבחון גם את ניסיונם, כושרם והמלצותיהם של בעלי השליטה.

10.       הצעות משותפות לא ידונו, אלא אם כל אחד מהמציעים עומד בכל התנאים דלעיל, צורפו כל האישורים הנדרשים לגביו לפי סעיף 2 וכן יצורף ההסכם שבין השותפים.

11.       המזמין  שומר לעצמו את הזכות לבטל פרקים שלמים של עבודות ו/או הספקת ציוד וחומרים, כמו-כן להגדיל או להפחית כמויות בפרקים אחרים ללא שינוי במחירי היחידה אשר הוצעו ע"י הקבלן. הקבלן יתחייב למלא אחר הוראות השינויים כאמור לעיל ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מסכום החוזה. למען הסר הספק, תקופת ההתקשרות תישאר בת 150 יום גם אם יערכו השינויים כאמור לעיל.

12.       הרשות מודיעה בזה לכל המעונינים להשתתף במכרז כי, בשל שיקולים תקציביים, עשויה הרשות לבטל מכרז זה, או חלקים ממנו ולא להוציאו לפועל כלל, או חלקים ממנו, לרבות בשלב של אחר בחירת קבלן זוכה, ולאחר שהודעה על כך נמסרה למשתתפי המכרז. למשתתפים במכרז, לרבות לקבלן הזוכה, אם נבחר כזה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או מי מהפועלים מטעמה, בשל כך. על המעונינים להשתתף במכרז לקחת הצהרה זו במסגרת שיקוליהם בהשתתפותם במכרז.

 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.