הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע דרך מס' 78 - מחלפון טל (אלונים) בשיטת תכנון-ביצוע מס' 19/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | גשרים | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  27/05/2010
 
תאריך הגשה : 01/08/2010
סטטוס סגור
 
   
 
 
 
 קבצים קשורים: 
   לנוסח המכרז בערבית |
           
 

 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

 

מכרז מס' 19/10 לביצוע דרך מס' 78 - מחלפון טל (אלונים) בשיטת תכנון- ביצוע

 

להלן פרטי המכרז -

 

א.         תקופה מרבית להשלמת הפרויקט: 21 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

 

ב.         להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 

·         תאגיד רשום תושב ישראלי או מיזם משותף, שלפחות אחד מחבריו הינו תאגיד רשום תושב ישראל;

·         קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);

·         קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל (סווג כוכבית);

·         בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976;

·         בעל הסמכה לתקן 9001:2000 ISO או לחילופין לתקן 9001:2008 lSO;

·         בעל ניסיון קבלני כדלקמן:

 

                        1.         ביצע פרויקטים של תשתיות, שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים
2009-2005, היה לפחית 100,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        2.         ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים 2009-2005, היה לפחות 80,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        3.         ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי, במהלך השנים
2009-2006, היה לפחות 50,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        (מובהר, כי פרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף (2) לעיל יכול ויוצג אף לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף (1) לעיל, וכי הפרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון בסעיף (3) לעיל יכול ויוצג אף לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיפים (1) ו-(2) לעיל).

·                      בעל הון עצמי בדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2009 של לפחות 15,000,000 ₪;

·                      צירוף ערבות הצעה בסכום של 5% מערך ההצעה, כולל מע"מ;

·                      צירוף מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר;

·                      השתתפות במפגש ובסיור מציעים;

·                      תשלום דמי השתתפות במכרז;

 

ג.          לתשומת לבכם: במכרז זה רשאים להשתתף אף מיזמים משותפים ובכלל זה אף מיזמים משותפים שאחד מחבריהם אינו תושב ישראל. הוראות לגבי התנאים המיוחדים להשתתפות מיזמים משותפים מוסדרות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.

 

            1.         עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים -

 

                        א.         באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים: www.iroads.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מס' מכרז - 19/10, החל מיום 3.6.2010 שעה 14:00.

 

                        ב.         במשרדי החברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, החל מיום 3.6.2010 .

 

ד.         להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:

 

            1.         תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות (קבלת מסמכים מודפסים בסך של 20,000 ₪, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, החל מיום 3.6.2010 ועד ליום 21.7.2010, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.

 

            2.         מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום 9.6.2010 בשעה 10:30. המפגש יתקיים במשרדי מרחב צפון של החברה - דרך הציונות בנצרת עילית (מול העירייה) ולאחריו יערך סיור מציעים בשטח. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז !

 

            3.         מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 1.8.2010 עד השעה 12:00.

 

ה.         הערות כלליות:

·         מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.

·         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

·         לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.

·         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

·         תשלום דמי ההשתתפות לא יוחזר.

·         למציעים,ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל הוסר תקציב.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

·         פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-7355809.

  

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.