הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע פרויקטי פתוח ותשתית באזורי תעשיה מס' 1841/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | תשתית דרכים
מפרסם משרד התמ"ת מינהל אזורי פיתוח
תאריך פרסום :  26/07/2010
 
תאריך הגשה : 17/08/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 

מקיף פיתוח ותשתיות (1993) בע"מ
רחוב בית עובד 8, תל-אביב 67211
טלפון: 03-5372251 פקס: 03-5372232
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 57447, מיקוד 61573
דוא"ל:
mail@makif.co.il

 

 

מכרז מס' 1841/10
לביצוע פרויקטי פתוח ותשתית באזורי תעשיה

 

חברת מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ מזמינה בזה קבלנים העונים לתנאי הסף שיפורטו להלן, להציע הצעת מחיר לביצוע פרויקטי פתוח ותשתית באזורי תעשיה (לרבות אפשרות  לביצוע פרויקטים לאזורי תעשיה מעבר לקו הירוק), במתכונת של מכרז מסגרת המופעל במנות בהתאם  להרשאות תקציביות כפי שהם מועברים ע"י משרד הת.מ.ת לטובת הפרויקטים השונים וכן על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה רח' בית עובד 8 תל-אביב בשעות העבודה הרגילות החל מיום: 01/08/10 תמורת תשלום של 1,500 ₪ שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה חשבון מס' 0-02142-0 שלא יוחזרו, לכל תיק מכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.
כנס מציעים יערך ביום:  04/08/10  בשעה 11:00 במשרדי החברה רח' בית עובד 8 קומה ג' תל אביב .
השתתפות בכנס מציעים היא חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד יום 17/08/10 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים, במשרדי החברה רח' בית עובד 8 קומה ג' תל אביב.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את העבודה בין עד 6 קבלנים לפי שיקול דעתה.

 

תנאי הסף:
התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל מגישי ההצעות. הצעה שאינה עונה לכל התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף.
רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 

א.         ההצעה תוגש על ידי אישות משפטית אחת.

 

ב.         המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 קבוצה ג' סווג 3 או סווג גבוה יותר. על המציע לצרף להצעתו אישור של רשם הקבלנים תקף במועד הגשת ההצעות.

 

ג.          המציע הינו בסווג "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות תקף במועד הגשת ההצעות בענף 200 קבוצה ג' סווג 3 או סווג גבוה יותר. על המציע לצרף להצעתו אישור של מוסד מוסמך המעיד על כך.

 

ד.         על המציע לצרף אישור רו"ח לפיו המציע ביצע 3 עבודות  הדומות במהותן לעבודות נשוא המכרז כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מהעבודות אילו הינו לכל הפחות בסך של 2,500,000 ₪ (שני מיליון וחמש מאות אלף ₪ )כולל מע"מ.

 

ה.         על המציע לצרף אישור רו"ח לפיו למציע  בשנת 2009 היה מחזור כספי שאינו נמוך
מ-10,000,000 (עשרה מיליון ₪ ) כולל מע"מ.

 

ו.          על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפקוח על עסקי ביטוח התשמ"א – 1981, לפקודת "מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ על שם המציע בסך של 125,000 ₪ (מאה עשרים וחמש אלף ₪) בתוקף עד ליום 17/11/10 הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ז'.

 

ז.          המציע הינו בעל תעודת איכות ISO 9002 או ISO 9001:2008  בתוקף במועד הגשת ההצעות. על המציע לצרף להצעתו תעודה כאמור.

 

ח.         על המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 

ט.         על המציע לצרף התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז 1976 בנוסח המצ"ב  בנספח ט'. במידה והמציע הינו תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה, וכן אימות חתימה ע"י עו"ד.

 

י.          המציע חייב להשתתף בכנס מציעים ולצרף סיכום הכנס חתום על ידו למסמכי המכרז אם לאחר כנס המציעים יתקבלו הבהרות נוספות ממזמין המכרז ו/או מי מטעמו חייב המציע לצרף גם הבהרות אלה, חתומות על ידו.

 

יא.        על המציע לרכוש את מסמכי המכרז ולצרף אישור על רכישת מסמכי המכרז.
כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע עד תאריך 17/11/10.

 

הערות:

 

1.         למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשאי לצרף להצעתו מציע נוסף.

 

2.         האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

 

3.         על המציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא.

 

4.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל על-ידי המציע הזוכה חלק מן העבודה בלבד. החברה אינה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור להחלטתה  ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

5.         מובהר בזאת כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי והעברת הכספים ממשרד התעשייה והמסחר והתעסוקה לחברת מקיף. 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.