הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לפריצת כבישים ותשתיות לשיווק ג' - ברמת בית שמש מס' 143/10

מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם משרד הבינוי והשיכון
תאריך פרסום :  24/06/2010
 
תאריך הגשה : 12/07/2010
סטטוס סגור
יישוב בית שמש
קבצים קשורים :  לנוסח בערבית |

משרד הבינוי והשיכון
מינהל תכנון והנדסה

 

 

מס' מכרז 143/10

 

ישוב/ שכונה

פרטי המכרז

סווג קבלן כולל ענף

מקום רכישת חוברת למכרז

עלות חוברת המכרז בש"ח

סיור קבלנים – מקום + מועד

תקופת ביצוע חודשים

מקום ומועד אחרון להגשת הצעה

רמת בית שמש

פריצת כבישים ותשתיות לשיווק ג'

200
ג 4

משהב"ש מחוז י-ם הלל 23, קומה 12, חדר 1217, ירושלים

500

רמת בית שמש, משרד פיקוח אולניק
02-9919259
01-07-10
שעה 10:00
השתתפות בסיור הקבלנים חובה

11

משהב"ש משרד ראשי מזרח י-ם מינהל תכנון והנדסה, בנין א', קומה 1, חדר 1033
12/07/10
עד שעה 12:00

 

תנאי סף

הקבלן יהיה רשום ומוכר בהתאם למצויין בעמודה "סווג קבלן כולל ענף".

 

1.         את חומר המכרז ניתן לקבל בשעות העבודה המקובלות, במשרדי המזמין בהתאם לרשום בעמודה: "מקום רכישת החוברת למכרז", תמורת סך הרשום בעמודה "עלות חוברת המכרז", (שלא יוחזרו) לזכות משרד הבינוי והשיכון, שיופקד  בחשבון בנק הדואר מס' 0-05036-4 ולציין עבור מכרז 143/10.

 

2.         סיור קבלנים ייערך בתאריך ובמקום המצויינים  בעמודת: "סיור קבלנים".

 

3.         תקופת ביצוע העבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה,  תהיה בהתאם לרשום בעמודת: "תקופת ביצוע".

 

4.         את ההצעות יש להכניס לתיבת מכרזים במקום ובמועד האחרון המצויינים בעמודה המתאימה.
הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תידון.

 

5.         על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המפורט במסמכי המכרז בגובה של 2.5% מהאומדן ההנדסי של המשרד כולל מע"מ (אומדן המשרד המצורף למסמכי המכרז).

 

6.         מחירי היחידה בהצעה אינם כוללים מע"מ.

 

7.         תוקף הערבות יהיה 90  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה.


הערבות תוחזר לקבלן שלא זכה במכרז לא יאוחר מ – 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה למכרז.

 

8.         כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות המכרז.

 

9.         למען הסר ספק מובהר בזאת כי קבלן המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף.

 

10.       קבלן שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל,ו/או המפורטים בחוברת המכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

 

11.       המציע חייב לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 

            א.         אישור פקיד שומה על ניהול ספרים כדין לפי פקודת מס הכנסה.

 

            ב.         אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק בהתאם לחוק מס ערך מוסף. התשל"ו 1976, וכי המציע דיווח למס ערך מוסף בשנת המס שלפני הגשת ההצעה.

 

            ג.          שם מלא של החברה ומס' אחיד במשק.

 

12.       אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

13.       בחירת הקבלן הזוכה תתבצע כמפורט להלן:

 

            א.         בשלב הראשון תיבדק עמידה בתנאי הסף.  הצעות שלא תעמודנה בתנאי  הסף תיפסלנה.

 

            ב.         בשלב השני, ובתנאי שנמצאו לפחות 3 הצעות כשרות, כלומר הצעות שעמדו בתנאי הסף – תנפה ועדת המכרזים את ההצעות הגבוהות או הנמוכות ביותר מ – 30% מהאומדן ההנדסי והן תפסלנה (הצעה בגובה האחוז הנ"ל לא תפסל, רק ביותר).

 

            ג.          בשלב שלישי תחשב ועדת המכרזים את הממוצע האריתמטי של הצעות המחיר שעמדו כאמור בתנאי הסף ולא נפסלו ע"פ ס"ק (ב) לעיל.

 

            ד.         בשלב הרביעי  יחושב ערכו של הממוצע פחות 10% (האחוזים מהאומדן ההנדסי), (להלן "ממוצע מתוקן").
ההצעה הנמוכה מ"הממוצע המתוקן", והקרובה אליו ביותר, מבין כל ההצעות שהגיעו לשלב זה – תיקבע כהצעה הזוכה. לא נמצאה  הצעה הזולה מה"ממוצע המתוקן" -  תיבחר ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות הכשרות.

 

            ה.         מובהר כי התהליך המפורט לעיל בסעיפים ב'-ד' יחול רק כאשר נמצאו לפחות 3 הצעות כשרות אשר עמדו בתנאי הסף. במקרה ונמצאו שתי הצעות תיבחר ההצעה הזולה ביותר.

 

            ו.          המשרד שומר לעצמו הזכות לבטל המכרז בהתמלא באופן מצטבר התנאים הבאים: הוגשו 3 הצעות כשרות או פחות, וההצעה הנמוכה ביותר, גבוהה בשיעור העולה על 15% מהאומדן ההנדסי.

 

            ז.          שביעות רצון המשרד, על פי שיקול דעתו המוחלט, מעבודות שביצע המציע, אם ביצע, עבור המשרד בשלוש השנים האחרונות. היה והמציע לא ביצע בשלוש שנים האחרונות עבודות עבור המשרד, יוכיח המציע שביעות רצון של גורמים אחרים עבורם ביצע עבודות. יובהר כי אם יקבע המשרד שבלפחות עבודה אחת כשל המציע, ייחשב הדבר כאי שביעות רצון וההצעה תיפסל.
לעניין זה "כשל" הוא מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת ועדת המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה, תוצאותיה ובכלל זה אי עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות מזמין העבודה, אי היענות לדרישות מזמין העבודה, צו סילוק יד וכיוצ"ב. 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.