הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז מסגרת להשלמות פיתוח ותשתיות באזורי תעשייה אזור דרום מס' 25/2010
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | תשתית דרכים
מפרסם משרד התמ"ת מינהל אזורי פיתוח
תאריך פרסום :  17/06/2010
 
תאריך הגשה : 08/07/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 
 קבצים קשורים: 
   לנוסח המכרז בערבית |
           
 

 
 
 

קבוצת גדיש הנדסה וניהול
משרד ראשי: תל-אביב רח' תוצרת הארץ 18, טל. 03-6083030

יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ
מכרז מס'  25/2010
מכרז מסגרת להשלמות פיתוח ותשתיות באזורי תעשייה אזור דרום

 

1.         חברת יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ, מתוקף היותה חברה מנהלת מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מתכבדת להזמין מציעים להגיש הצעתם למכרז זה.

2.         תיאור העבודה: מכרז מסגרת לעבודות פיתוח ותשתיות בא.ת. בדרום הארץ.

3.         תקופת ההתקשרות המוצעת: 5 שנים.

4.         רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. מבלי לפגוע באמור לעיל, על המציע לעמוד בתנאים הבאים:

            א.         על המציע להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים בענפים 400 ב-2, ו-200 ג' 3, ובעל אישור על היותו "קבלן מוכר" ממנהלת רישום קבלנים מוכרים. יש לצרף למסמכי ההצעה העתק תעודות הרישום שעל גביהן חותמת "נאמן למקור" ואישור עו"ד לגבי התאימות למקור.

            ב.         על המציע לצרף למסמכי ההצעה אישור מטעם החברה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

            ג.          על המציע להשתתף בכנס מציעים, אשר יערך ביום 22.6.10 שעה 16:00 במשרדי "יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ", רח' תוצרת הארץ 18, קומה 2, ת"א. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

            ד.         על המציע לצרף למסמכי ההצעה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.
כמו כן על המציע ועל בעלי השליטה בו ליתן תצהיר ערוך וחתום כדין, בדר קיום התחייבויותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים.

            ה.         על המציע לצרף למסמכי ההצעה אישור על היותו עוסק מורשה.

            ו.          על המציע להיות בעל תו תקן ISO 9002 בתוקף או שוו"ע. עליו לצרף למסמכי ההצעה העתק נאמן למקור של תעודת ההסמכה לתו התקן, בתוקף כשעל גבי התעודה חותמת "מתאים למקור" מאומתת באמצעות עו"ד.

            ז.          במידה והמציע הינו חברה או שותפות רשומה, על הקבלן לצרף אישור  עו"ד או רו"ח נאמן למקור בדבר זכויות החתימה בחברה או  בשותפות.

            ח.         על המציע להפקיד ביחד עם ההצעה ערבות כספית אוטונומית על שם המציע (כמבקש הערבות) ולפקודת חב' יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ על סך 100,000 ₪ ובהתאם לתנאים ולנוסח הקבועים במסמכי המכרז, וכשתוקף הערבות יהא עד לתאריך 8.10.10.

            ט.         על המציע להשתתף בסיורי הקבלנים, אשר מועדם יפורסם מעת לעת.
ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה.

            י.          על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח כי אי הכנסותיו השנתיות ב-3 שנים האחרונות (2009, 2008, 2007) בהיקפים של מעל 10 (עשרה) מיליון ₪ (ללא מע"מ), בכל אחת מהשנים, עבור משרדי הממשלה, גופי סמך של הממשלה, חברות ממשלתיות, עיריות, חברות עירוניות.

5.         על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר תנאי המכרז המפורטים בחוברת מסמכי המכרז.
תשלומי התייקרויות, ככל שיהיו כאלה, יבוצעו אך ורק על פי הוראות החשב הכללי.

6.         את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ רחוב תוצרת הארץ 18, תל אביב, בין התאריכים 4.7.10-23.6.10 תמורת תשלום בסך – 750 ₪, אותו יש לשלם בבנק הדואר לזכות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ח-ן בנק הדואר 0-02142-0. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה שהוא. לתאום הרכישה ניתן לפנות לסיון / עמרי 03-6083041.

7.         האמור במודעה זו אינו בא לגרוע מתנאי כל שהוא מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. הנוסח התקף הוא רק הנוסח המלא המופיע במסמכי המכרז.

8.         על כל מציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על של המציע.

9.         את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים של יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ למכרז הנדון, בכתובת: רח' תוצרת הארץ 18, קומה 4, ת"א,  לא יאוחר מיום  חמישי 8 ביולי 2010 בשעה 14:00.

10.       ועדת המכרזים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

11.       מובהר ומודגש בזאת, כי ההתקשרות למציע שיוכרז כספק מכרז-מסגרת ותוצא לו הזמנה פרטנית לביצוע עבודות כלשהם, כפופים לאישור תקציבי ובהעברת כספים בפועל מאת התמ"ת.
 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.