הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

מכרז לתכנון וביצוע דרך מס' 2 - נתניה - חבצלת מס' 23/10
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | הנדסה/אדריכלות/תכניות מתאר | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  17/06/2010
 
תאריך הגשה : 05/09/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 
 קבצים קשורים: 
     לנוסח המכרז בערבית |
         
 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

 

מכרז מס' 23/10

לביצוע דרך מס' 2 - נתניה- חבצלת בשיטת תכנון- ביצוע

 

להלן פרטי המכרז -

 

א.         תקופה מרבית להשלמת הפרויקט: 30 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

 

ב.         להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 

·         תאגיד רשום תושב ישראל; או מיזם משותף, שלפחות אחד מחבריו הינו תאגיד רשום תושב ישראל;

·         קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);

·         קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל (סווג כוכבית);

·         בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976;

·         בעל הסמכה לתקן 9001:2000 ISO או לחילופין לתקן 9001:2008 ISO;

·         בעל ניסיון קבלני כדלקמן:

 

                        1.         ביצע פרויקטים של תשתיות מהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים
2009-2005, היה לפחות 150,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        2.         ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים 2009-2005, היה לפחות 100,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        3.         ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי, במהלך השנים
2009-2006, היה לפחות 50,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

                        (מובהר, כי פרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף (2) לעיל יכול ויוצג אף לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף (1) לעיל, וכי הפרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון בסעיף (3) לעיל יכול ויוצג אף לצורך הונחת הניסיון הנדרש בסעיפים (1) ו-(2) לעיל).

 

·         בעל הון עצמי בדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2009 של לפחות
20,000,000 ₪;

·         צירוף ערבות הצעה בסכום של 5% מערך ההצעה, כולל מע"מ;

·         צירוף מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר;

·         השתתפות במפגש ובסיור מציעים;

·         תשלום דמי השתתפות במכרז;

 

ג.          לתשומת לבכם: במכרז זה רשאים להשתתף אף מיזמים משותפים ובכלל זה אף מיזמים משותפים שאחד מחבריהם אינו תושב ישראל. הוראות לגבי התנאים המיוהדים להשתתפות מיזמים משותפים מוסדרות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.

 

            עיון במסמכי המכרז:

ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים –

            א.         באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים: www.irods.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מסי מכרז - 23/10, החל מיום 24.6.2010 שעה 14:00.

 

            ב.         במשרדי ההברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, החל מיום 5.5.2010.

 

ד.         להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:

 

            1.         תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות וקבלת מסמכים מודפסים בסך של 20,000 ₪ , יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13,00 בלבד, החל מיום 24.6.2010 ועד ליום 15.8.2010 במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת מעצ - ההברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.

 

            2.         מפגש מציעים יתקיים ביום 28.6.10 בשעה 10:30. המפגש יתקיים במשרדי החברה ברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, ולאחריו יערך סיוד מציעים בשטח. ההשתתפות במפגש המציקים ובסיור המציקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז!

 

            3.         מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 5.9.2010 עד השעה 12:00.

 

ה.         הערות כלליות:

 

·        מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.

·        את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.

·        החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל תאו לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

·        לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.

·        לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

·        תשלום דמי ההשתתפות לא יוחזר.

·        למציעים/ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.

·        החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע תאו כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז / הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

·        פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-7355809.

 

אינג' אלכס ויז'ניצר
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה: www.iroads.co.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.