הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לקבלת הרשאה לביצוע עבודות כרייה באתר "רותם צפון"-מגרש ב' מס' בש/240/2010
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים ארכיאולוגיה /חפירות/ הריסות | סלילה/עפר
מפרסם מינהל מקרקעי ישראל
תאריך פרסום :  13/12/2010
 
תאריך הגשה : 06/03/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 

מינהל מקרקעי ישראל

 

 

מכרז מספר בש/240/2010
לקבלת הרשאה לביצוע עבודות כרייה באתר "רותם צפון" - מגרש ב'

מינהל מקרקעי ישראל, מזמין בזאת הצעות להתקשר בהסכם לפיו תוענק הרשאה לעבודות כרייה, בכפוף לתוכנית מתאר 43/100/02/10  החלה על שטח ההרשאה ובהתאם למסמכי המכרז. תקופת ההרשאה הינה החל מיום אישור העיסקה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ועד לתום 10 שנים ממועד אישור העיסקה.

מחיר המינימום להגשת הצעות הינו סך של  12,000,000 ₪  (שניים עשר מיליון ש"ח), בתוספת מע"מ. לא תתקבלנה הצעות נמוכות ממחיר המינימום.
להצעה תצורף ערבות בנקאית ע"ס 1,000,000 ₪  (מיליון ש"ח), שתהיה בתוקף מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום   ד'-06/07/11. 
הזוכה במכרז ישלם למינהל את התמורה בתוך 60 ימים ממועד אישור העסקה וימציא ערבות בנקאית
ע"ס - 2,000,000(שני מיליון ש"ח), שתעמוד בתוקפה עד תום ששה חודשים מסיום תקופת ההרשאה.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום ג'- 14/12/2010, תמורת 2,500 ₪. הסכום האמור ישולם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-24180-0, לפקודת מינהל מקרקעי ישראל או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של ממ"י, כמפורט באתר. ניתן לקבל את חוברת המכרז במשרדי מינהל מקרקעי ישראל-מחוז דרום, קריית הממשלה, רחוב התקווה 4 בקומה 1, באר שבע, בימים א' ב' ו-ד' בין השעות 8:00-12:00, כנגד קבלה מבנק הדואר או קבלה מודפסת מהאתר.לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל': 08-6264207, בימים ובשעות העבודה הנ"ל.
את ההצעה יש להגיש  בהתאם להוראות המפורטות בחוברת המכרז, ובצרוף קבלה על התשלום.
סיור בשטח ההרשאה יתקיים ביום ד'- 22/12/10, בשעה 11:00 (להלן:"סיור מציעים"). התכנסות במגרש החניה בכניסה למפעלי הפוספטים של חב' "רותם אמפרט". מובהר בזאת כי השתתפות בסיור המציעים הינה תנאי להגשת הצעה במכרז. הצעה של משתתף שנציג מטעמו לא השתתף בסיור המציעים תיפסל על הסף ולא תיבדק על ידי ועדת המכרזים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום א' - 06/03/2011, בשעה 12:00 בצהרים. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים, במשרדי מינהל מקרקעי ישראל - מחוז הדרום, במועד המצוין לעיל, לא תידון.
כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד ליום  ד', 06/07/2011.
במקביל למכרז זה, פירסם המינהל שני מכרזים נוספים לכריית חול במתחם "רותם צפון": בש/239/2010 (מגרש א') ו- בש/349/2010 (מגרש ג') . משתתף במכרז זה, רשאי להגיש הצעה גם לכל אחד משני המכרזים הנ"ל. אולם, לא תתאפשר זכייתו ביותר ממגרש אחד. במקרה שהצעת מציע כלשהו תהיה הגבוהה ביותר בשניים או בשלושה  מהמכרזים, יחליט המינהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, איזה מגרש יימסר למציע, ובגינו ייחתם עימו חוזה.
אין במודעה זו משום התחייבות או הצעה מצד המינהל, אשר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לחזור בו מכוונתו להעניק את ההרשאה ו/או לבטל את המכרז.
פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין האמור בו כדי לחייב את המינהל, בכל צורה שהיא. התנאים המחייבים הינם אלה המופיעים בחוברת המכרז על נספחיה בלבד.

מידע קולי ובפקס על מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם בטלפון 03-9411011 או 5575*
לקבלת פרסום מכרזי המקרקעין ותוצאותיהם בדיוור ישיר (ללא תשלום) לדואר אלקטרוני,
יש להירשם באתר האינטרנט של המינהל
www.mmi.gov.il


 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.