הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לעבודות פיתוח נופי - מושב ליבנים
מס' 22/10
 
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | גינון | חשמל/תאורה | סלילה/עפר
מפרסם החברה הממשלתית לתיירות
תאריך פרסום :  14/10/2010
 
תאריך הגשה : 25/11/2010
סטטוס פעיל
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה הממשלתית לתיירות

מכרז פומבי מס' 22/10
מושב ליבנים – טיילת נוף

 

החברה הממשלתית לתיירות (להלן- המזמינה), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח נופי במושב ליבנים, במועצה אזורית מרום הגליל (להלן-העבודה). העבודה כוללת, בין השאר עבודות עפר, תימוך, מצעים, סלילה וריצוף, תשתיות חשמל, גינון והשקיה ומשך ביצועה שמונה חודשים קלנדריים. תיאור מדויק של העבודה מצוי בהסכם ההתקשרות, המיפרט, כתבי הכמויות והתוכניות, המהווים חלק ממסמכי המכרז. התיאור דלעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד.
רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בשאר תנאיו, לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר.

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז:

1.         קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט-1969, בענף 200, ובהיקפים כספיים מתאימים לגובה הצעתם ולפרטיה;

2.         קבלנים שביצעו, בחמש השנים האחרונות, עבודה אחת לפחות – בעלת אופי הדומה לעבודות נשוא מכרז זה כקבלן ראשי ובהיקף כספי זהה או גבוה מהצעתם במכרז זה;

3.         קבלנים שיצרפו להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית בסך 100,000 ש"ח, בתוקף עד ליום 25.1.2011 לפחות, בנוסח המצורף למסמכי המכרז;

4.         קבלנים שבידיהם אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, ועומדים בדרישות חוק זה בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח תצהירים כפי שמצורף למסמכי המכרז;

5.         קבלנים אשר הם, ו/או נציג מטעמם, שנטלו חלק בסיור הקבלנים שייערך ביום 2.11.2010 בשעה 10:00 ביישוב ליבנים.

6.         קבלנים שאין להם, במועד הגשת הצעתם, יותר משלוש עבודות תלויות ועומדות אצל המזמינה.

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי החברה הממשלתית לתיירות, מגדל דונה, רח' בית הדפוס 20, גבעת שאול, ירושלים, טל: 02-6597087 מיום 13.10.2010 ועד ליום 27.10.2010 בין השעות 9:00 – 15:00, תמורת 2,000 ש"ח (שלא יוחזרו) ובאמצעות המחאה לפקודת החברה הממשלתית לתיירות.
לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמינה מגדל דונה, קומה 10, רחוב בית הדפוס 20, ירושלים, במעטפה חתומה, וזאת עד לא יאוחר מיום 25.11.2010 בשעה 12:00 בצהריים. אין להגיש את ההצעות לאחר מועד זה. 
נוסח הפרסום וכתב הכמויות מתפרסמים גם באתרי האינטרנט של החברה הממשלתית לתיירות –
www.igtc.co.il וחברת בנארית – www.benarit.com

.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז- מחייב נוסח הפרסום.
 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.