הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים
מכרז להרחבת מאגר קבלנים מס' דמ-1-26-2012
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : בניה/פיתוח | גינון | שיפוצים | תחזוקה
מפרסם : משרד האוצר/מינהלת שרותי נכסים
תאריך פרסום : 05/03/2012
 
תאריך הגשה : 02/04/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
 
משרד האוצר
מינהל הדיור הממשלתי

מכרז משלים מרכזי מספר דמ-1-26-2012
להרחבת מאגר קבלנים לביצוע עבודות בניה קטנות, שיפוצים, אחזקה ושירותים (להלן – עבודות)

המידע במודעה זו, לרבות פרטי התנאים המוקדמים, הינו תמצית בלבד של חוברת המכרז והאמור בחוברת המכרז בלבד יחייב את המזמין ומציע המגיש הצעה במכרז זה.
1. נהל הדיור הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר וועדת המכרזים האחראית על המכרז (להלן – המזמין) מזמין בזה הצעות מקבלנים במקצועות המפורטים להלן להקמת והרחבת רשימות של קבלנים (מאגר) לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה וגורמים נוספים כמוגדר בחוברת המכרז (להלן – המשרדים) במקצועות הבאים:
1.1 שירותים כימיים - הרחבה רשימת הקבלנים הקיימת;
1.2 הקמה ואחזקת גינות – רשימה חדשה.
2. התוקף של הרשימות הנ"ל הינו החל ממועד ההודעה של המזמין לזוכים ועד יום 31/5/2013 עם זכות הארכה למזמין לתקופות חלקיות נוספות, של סך כולל של שלוש שנים נוספות.
3. המכרז נערך ע"י המזמין עבור המשרדים. שלב זה הינו השלב הראשון בו ייבחרו הקבלנים שייכללו ברשימות. השלב השני יהיה בחירת הקבלן מתוך הרשימות ע"י המשרדים בהליך של תיחור כמפורט בחוברת המכרז.
4. ניתן להוריד את מסמכי המכרז בכתובת אינטרנט
http://diur.mof.gov.il/tenders
(לבחור "מכרזים ייעודיים") ללא תשלום.
5. המכרז חל על:
5.1 עבודות מוגדרות במקצועות המפורטים בסעיפים 1.1. ו-1.2 לעיל וכמפורט בחוברת המכרז וכן
5.2 עבודה בחוזה מסגרת של המשרד לתקופה של עד שנה עם אופציה למשרד להאריך את תוקפו עד שנה נוספת, בתנאי שהמאגר עדיין בתוקף במועד מימוש זכות הברירה.
6. היקף העבודה אחת במסגרת המכרז, הן עבודות מוגדרות והן עבודות בחוזה מסגרת, הינו מ-10,000 ₪ כולל מע"מ ועד מקסימים של 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.
7. לצורך המאגר, המדינה מחולקת לאזורים: צפון, מרכז, ירושלים, דרום ובין אזורי (לעבודות המבוצעות ביותר מאזור אחד במסגרת אותה ההזמנה). הקבלנים יציעו הצעות לאזור אחד או יותר על פי שיקול דעתם, בכפוף לתנאים שנקבעו במכרז.
8. בחירת הקבלנים שייכללו ברשימות של המקצועות הנ"ל במאגר תהיה לפי עמידה בתנאי סף ותנאי המכרז. אין מגבלה בכמות הקבלנים שיכללו בכל רשימה.
9. קבלנים המצויים כבר כיום ברשימת "שירותים כימיים" אינם נדרשים להגיש הצעה במסגרת מכרז משלים זה.
10. קבלנים הרשומים כיום במאגר במקצוע "גינון והשקיה" יצורפו גם למקצוע החדש "הקמה ואחזקת גינות" ללא צורך להגיש הצעה במסגרת מכרז משלים זה, אלא אם יגישו בקשה לפיה הם אינם מעוניינים בכך.
11. פרט לסעיפים חריגים ועבודה פאושלית (כהגדרת מונחים אלה בחוברת המכרז) העבודה תבוססת על סעיפי המאגר המאוחד (כמפורט בחוברת המכרז). כל קבלן המגיש הצעות במכרז מתחייב כי המחירים במאגר המאוחד יהוו מחירים מקסימליים בשלב הגשת הצעות מחיר בשלב התיחור ע"י המשרדים. מחירי המאגר המאוחד מתעדכנים בדרך כלל אחת לחצי שנה.
12. קבלן שיזכה להיכלל במאגר יחתום על חוזה התקשרות (חוזה מסגרת) מול מינהל הדיור הממשלתי כמפורט בחוברת המכרז.
13. בשלב השני שהינו שלב התיחור, לאחר הקמת הרשימות לפי מכרז משלים זה, המשרדים יפנו לכל הקבלנים ברשימה/ות הרלבנטית/יות בהליך התיחור כמפורט בחוברת המכרז, כאשר המחיר המקסימאלי לכל פריט יהיה מחירו במאגר המאוחד שבתוקף בעת הוצאת הבקשה לקבלת הצעות מחיר. בהזמנת עבודות עד 45,000 ₪ כולל מע"מ (או סכום אחר בהתאם לתנאי המכרז) יהיה המשרד רשאי לפנות ל-3 קבלנים או יותר מתוך הרשימה הרלוונטית בהתאם להוראות התכ"ם.
14. הפעילויות של המשרדים והקבלנים בהליך התיחור ובחירת הקבלן שיבצע עבודה מסויימת יבוצעו באמצעות מערכת ממוחשבת. מחשב הקבלן חייב לעמוד בדרישות המפורטות בחוברת המכרז והוא יצטרך לרכוש כרטיסים חכמים, קורא כרטיסים ולשלם דמי שימוש שנתיים – הכל כמפורט בחוברת המכרז אולם קבלן אשר כלול ברשימה כלשהו במאגר במועד פרסום מודעה זו אינו נדרש לשלם דמי שימוש נוספים.
15. זכה קבלן בתיחור לביצוע עבודה מסויימת, יחתום הוא על חוזה התקשרות לביצוע עבודות מוגדרות או חוזה מסגרת משרדי, עפ"י העניין, מול המשרד מזמין העבודה.
16. העבודות יבוצעו בהתאם להוראות במאגר המאוחד והמפרט הכללי של משרדי הממשלה (הספר הכחול) וכמפורט במסמכי המכרז.
17. תנאי סף להגשת הצעה ותקרות לסוגי עבודה
17.1 תנאים מקצועיים לרשימות השונות – ראה פרק 5 בחוברת המכרז.
17.2 תנאי סף למקצועות ותקרת ההיקף המאושר– ראה פרקים 5 ו-8 בחוברת המכרז.
17.3 לא נדרשת הגשת ערבות בגין השתתפות במכרז.
17.4 אישורים ומסמכים נדרשים – ראה פרקים 5 ו- 7 בחוברת המכרז.
18. תשלום בגין השתתפות במכרז
התשלום בגין השתתפות במכרז הינו 250 ₪ לקבלן. סכום זה לא יוחזר.
התשלום יבוצע בבנק הדואר לזכות משרד האוצר – החשב הכללי, חשבון מס'
09-001-250922 עד ליום 25-03-2012.
לצורך רישום למכרז, המהווה תנאי לקבלת העדכונים ככל שיהיו, יש לשלוח העתק אישור התשלום בבנק הדואר ופרטי נציג המציע לאיש הקשר של המזמין כמפורט בסעיף 4.8.1 לגוף המכרז.
תשלום בגין השתתפות במכרז מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
19. לא יתקיים כנס ספקים, למעט אם יודיע המזמין אחרת.
20. קבלת מסמכי המכרז
הורדת מסמכי המכרז תבוצע החל מיום פרסום מודעה זו ועד לסגירת המכרז.
מציע יוכל להוריד את מסמכי המכרז ואת העדכונים (ככל שיהיו) והמענה לשאלות המציעים בכתובת המפורטת בסעיף 0 לעיל. מציעים מתבקשים לעיין באתר זה לעיתים קרובות כדי לברר אם קיימות הודעות רלבנטיות להליכי המכרז, כגון מידע לגבי מיקום כנסי הקבלנים וכו'.
21. צפייה במאגר המאוחד
ניתן יהיה לצפות בעותק פיזי של המאגר מאוחד במשרדי מינהלת שרותי ניהול נכסים שכתובה מפורטת בסעיף 22 להלן, בימים א'-ה' בין השעות 09.00-15.00 לאורך כל תקופת המכרז.
22. קשר, שאלות ובירורים
הקשר לטובת ניהול המכרז ומסירת ההצעות יבוצע באמצעות מינהלת שרותי ניהול נכסים היושבת
במשרדי חברת אשד משאבי ניהול והנדסה, רח' המפעל 13, אור-יהודה, (מול הכניסה למחנה תל
השומר), קומה ג' מעל חנות סופר-מחיר, כניסה ישירה לחניה מכביש 461 ( צומת מסובים – צומת
בני-עטרות ). טלפון – 03-5386688, מספר פקסימיליה - 63421720 - 03, דוא"ל –

kablan@eshed-m.co.il .
שאלות, בקשות ובירורים יש לשלוח בפקסימיליה לגב' מוריה אוחנה, באמצעות פקסימיליה
03-6342172 או בדואר אלקטרוני
Kablan@eshed-m.co.il - עד ליום 20-03-2012 שעה
16:00.
תשובות המזמין לשאלות הקבלנים והבהרות המזמין תישלחנה לנציגי כל הנרשמים ותפורסמנה באתר המכרז בצורה המפורטת במסמכי המכרז. התשובות בכתב בלבד יחייבו את המזמין ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לחתום על העתק התשובות ולצרף אותו להצעתו במכרז.
23. יש לשלשל את ההצעות כמפורט במסמכי המכרז, עד ליום ה' 02-04-2012, שעה 14:00, לתיבת המכרזים במשרד האוצר, קפלן 1 ירושלים, ארכיב החשב הכללי, קומה 3, חדר 323 . הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
24. המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעות שהן ושומר לעצמו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.