הודעות מהפורומים:

מכרז לביצוע פרויקט מסילת העמק – מקטע אי 2, נשר – יגור בשיטת תכנון – ביצוע מס' 76/11
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  30/05/2011
 
תאריך הגשה : 17/08/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
מעצ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 
 
מכרז מס' 76/11
לביצוע פרויקט מסילת העמק – מקטע אי 2, נשר – יגור בשיטת תכנון – ביצוע

 
להלן פרטי המכרז:
 
א.         תקופת ביצוע הפרויקט: 29 חודשים ממועד חתימת ההסכם.
 
ב.         להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:
 
 • תאגיד רשום תושב ישראל;
 • קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);
 • קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל (סווג כוכבית);
 • בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
 • בעל הסמכה לתקן 9001:2008 ISO.
 • בעל ניסיון קבלני כדלקמן:
 

 
                        2)         ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי, במהלך השנים
2010-2006, היה לפחות 30,000,000 ₪ (ללא מע"מ).
 • מחזור הכנסות - מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע, בשנים 2007-2009 או
  לחילופין 2010-2008, הינו, לכל הפחות 60,000,000 (שישים מיליון) ₪ (לשנה);
 • תזרים מזומנים -
  עמידה באחת מבין הדרישות הבאות:
 

 
                        ב)         היחס בין תזרים המזומנים המשוקלל (בערכו המוחלט) וההון העצמי של המציע לשנת 2009, או לחילופין, 2010, נמוך מ-33%;
 
                        ג)         היחס בין היקף החוב לבין ה-EBIDATA של המציע לשנת 2009, או לחילופים, 2010 נמוך מ-10.
 
 • בעל הון עצמי בדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2009, או לחילופין, 31.12.2010 של לפחות 25,000,000 ₪;
 • לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2009, או לחילופין, 2010 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי;
 • צירוף ערבות הצעה בשיעור של 5% לפחות מסכום ההצעה הכספית בצרוף מע"מ;
 • צירוף מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר;
 • השתתפות במפגש ובסיור מציעים;
 • תשלום דמי השתתפות במכרז;
 

 
ד.         עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים -
 
            1.         באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים: www.iroads.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מס' מכרז - 76/11, החל מיום 5.6.2011 שעה 14:00.
 
            2.         במשרדי החברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, החל מיום 5.6.2011 שעה 14:00 ולאחר מכן בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד.
            לתשומת ליבכם, בימים 8.6.2011-7.6.2011 וכן בימים 1.9.2011-25.8.2011 משרדי החברה יהיו סגורים.
 
ה.         להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:
 
            1.         תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות בסך של 20,000 ₪, וקבלת מסמכים מודפסים, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, החל מיום 5.6.2011 ועד ליום 10.7.2011, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה.
 
            2.         מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום 6.6.2011 בשעה 9:30. המפגש יתקיים במפעל "נשר" חיפה (חדר תרבות) כשלאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודה. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז!
 
            3.         מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 17.8.2011 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר תיועד לכד במשרדי החברה.
 
ו.          הערות כלליות:
 • עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה www.iroads.co.il או במשרדיה ברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, לאחר תאום מראש בטלפון: 03-7355851.
 • מונחים במודעה זו ואופני חישוב ו/או הוכחה, יפורשו ו/או יחושבו ו/או יוכחו להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 • לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.
 • לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.
 • מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, דמי השתתפות בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי החברה או באמצעות המחאה רשומה לפקודת 'מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בע"מ' ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו. תשלום דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
 • למציעים/ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.
 • לידיעתכם, ניתן לקבל הודעות אוטומטיות בדבר פרסומים דומים של החברה באמצעות רישום לרשימת תפוצה באתר הפרסומים של לפ"מ: www.pirsum.gov.il תחת לשונית "הרשמה לדיוור".
 • מובא לידיעתכם כי בכוונת החברה לקבוע במכרזיה מנגנון להגבלת היקפי ביצוע/זכייה וכי בכוונתה להחילו גם על מכרז זה.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-7355809.
 
אדר' שי ברס
המנהל הכללי

 
הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה: www.iroads.co.il

 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.