הודעות מהפורומים:

דף הבית  >> מכרזים >> מכרז לביצוע פרויקט כביש מס' 31 מבואות ערד – צומת נבטים בשיטת תכנון

מכרז לביצוע פרויקט כביש מס' 31 מבואות ערד – צומת נבטים בשיטת תכנון - ביצוע מס' 91/11
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  29/08/2011
 
תאריך הגשה : 18/12/2011
סטטוס פעיל
 
 
 
 
 
 
מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
 
 
מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזאת הצעות:
 
מכרז מס' 91/11
לביצוע פרויקט כביש מס' 31 מבואות ערד – צומת נבטים בשיטת תכנון - ביצוע
 
להלן פרטי המכרז –
 
 1. תקופה ביצוע הפרויקט : 31 חודשים ממועד חתימת ההסכם.
 
 1. להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:
 
 • תאגיד רשום תושב ישראל;
 • קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);
 • קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל (סווג כוכבית);
 • בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976;
 • בעל הסמכה לתקן ISO 9001:2008;
 • בעל ניסיון קבלני כדלקמן:
  1. ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים 2010-2006, היה לפחות 200,000,000 ₪ (ללא מע"מ).
  2. ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי, במהלך השנים
   2010-2006, היה לפחות 90,000,000 ₪ (ללא מע"מ).
 • מחזור הכנסות- מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע, בשנים 2010-2008 הינו, לכל הפחות 90,000,000 (תשעים מיליון ₪) (לשנה);
 • תזרים מזומנים-
עמידה באחת מבין הדרישות הבאות:
 1. הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע, מפעילותו השוטפת בשנים  2008-2010, הינו, חיובי (או שווה לאפס);
 2. היחס בין תזרים המזומנים המשוקלל  (בערכו המוחלט) וההון העצמי של המציע לשנת 2010, נמוך מ-25%;
 3. היחס בין היקף החוב לבין ה-  EBIDTA  של המציע  לשנת 2010 נמוך מ-10.
 • על המציע לעמוד באחת מבין הדרישות שלהלן:
 1. המציע הינו בעל הון עצמי בדו"חות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2010, של לפחות 30,000,000 ₪ (במילים: שלושים מליון ש"ח ₪); או
 2. צירוף ערבות חלף הון עצמי להצעת המציע בסכום של 10,000,000 ₪ (עשרה מליון ₪ )בהתאם לדרישות המפורטות בהזמנה להציע הצעות (ערבות חלף הון עצמי).
 • לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2010 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי';
 • צירוף ערבות הצעה בשיעור של 5% לפחות מסכום ההצעה הכספית בצרוף מע"מ;
 • צירוף מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר;
 • השתתפות במפגש ובסיור מציעים;
 • תשלום דמי השתתפות במכרז;
 
 1. לתשומת לבכם: במכרז זה רשאים להשתתף אף מיזמים משותפים ובכלל זה אף מיזמים משותפים שאחד מחבריהם אינו תושב ישראל . כמו כן למציעים תינתן אפשרות להציג עמידתם בתנאי הסף הפיננסיים הקבועים במסמכי המכרז, באמצעות תאגיד קשור. הוראות לגבי התנאים המיוחדים להשתתפות מיזמים משותפים ותאגיד קשור מוסדרות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.
 
 1. עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים -
 
 1. באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים:
  www.iroads.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מס' מכרז – 91/11, החל מיום 8.9.2011 שעה 14:00.
 
 1. במשרדי החברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, החל מיום 8.9.2011 שעה 14:00 ולאחר מכן בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד.
 
 1. להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:
 
 1. תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות בסך של 20,000 ₪,  וקבלת מסמכים מודפסים, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, החל מיום 8.9.2011 ועד ליום 11.10.2011, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה.
 2. מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום 13.9.2011 בשעה 10:30. המפגש יתקיים במשרדי מרחב דרום, רח' הרתך 34 אזה"ת עמק שרה, באר שבע. ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז!
תשומת לב המציעים, כי משרדי החברה יהיו סגורים החל מיום 12.10.2011 ועד 20.10.2011 (כולל).
 1. מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 18.12.2011 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר תיועד לכך במשרדי החברה.
 
 1. הערות כלליות:
 • עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה: www.iroads.co.il או במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה, לאחר תאום מראש בטלפון 03-7355851.
 • מונחים במודעה זו ואופני חישוב ו/או הוכחה, יפורשו ו/או יחושבו ו/או יוכחו, בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 • לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.
 • לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.
 • מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, דמי השתתפות בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי החברה או באמצעות המחאה רשומת לפקודת 'מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ' ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו. תשלום  דמי השתתפות לא יוחזרו.
 • למציעים/ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.
 • לידיעתכם, ניתן לקבל הודעות אוטומטיות בדבר פרסומים דומים של החברה באמצעות רישום לרשימת תפוצה באתר הפרסומים של לפ"מ:  www.pirsum.gov.il  תחת לשונית "הרשמה לדיוור".
 • במכרז זה יחול מנגנון להגבלת היקפי ביצוע והגדלת ערבויות זכייה הכול כמפורט במסמך ההזמנה להציע הצעות.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-7355809.
 
אדרי שי ברס
המנהל הכללי

 
הדרך שלך --  > היעד שלנו
מוקד השרות 2120*  אתר החברה www.iroads.co.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.