הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לביצוע עבודות ריבודים מס' 7/11
 
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  27/01/2011
 
תאריך הגשה : 23/02/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 

 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבקשת בזה הצעות:
א. מס' מכרז: 7/11
ב. ביצוע עבודות ריבודים במרחב צפון, מרכז, מרכז-יו"ש ודרום

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ערבות הצעה

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז

תקופת הביצוע

עלות השתתפות במכרז, תשלום דמי השתתפות במכרז, עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה

מפגש קבלנים

מועד אחרון להגשת ההצעה

1.5 מליון ₪

* קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג'-5;
* קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל;
* קבלן אשר במהלך השנים 2007-2009 ביצע עבודות סלילה שהיקפן הכספי המצטבר היה לפחות 50,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ);
* בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו - 1976;
* בעל הסמכה לתקן

ISO 9001:2000 או, לחילופין לתקן
ISO 9001:2008;
* צירוף ערבות הצעה;
* השתתפות במפגש קבלנים;
* תשלום דמי השתתפות במכרז;

7 חודשים או עד לסיום הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות לביצוע לפי המוקדם מבין השניים, עם אופציה כמפורט במסמכי המכרז.

עלות דמי השתתפות במכרז 10,000 ₪.
תשלום דמי השתתפות במכרז, עיון ו/או קבלת מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעה יתאפשרו החל מיום 31.1.11 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, במשרדי החברה, בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן.
לידיעתכם בימים 10-8 בפברואר יהיו משרדי החברה סגורים

ביום
2.2.11
בשעה
11:00, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה.
ההשתתפות במפגש הקבלנים חובה!
באחריות נציג המציע למלא טופס השתתפות במפגש הקבלנים ולהפקידו בידי נציג החברה.

23.2.11
עד השעה 12:00 בצהריים.

תנאים כלליים:

1.         עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה:
www.iroads.co.il או במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה, לאחר תאום מראש בטלפון
03-7355851.

2.         הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז. מונחים במודעה זו ובכלל זה אופני חישוב ו/או הוכחה ככל שרלוונטיים, יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז.

3.         מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, עד שני ימי עסקים טרם המועד האחרון להגשת הצעות, דמי השתתפות בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי החברה או באמצעות המחאה רשומה לפקודת מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו. תשלום דמי השתתפות לא יוחזר.

4.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה שברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

5.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

6.         החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.

7.         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום היקף ההתקשרות או להארכת/קיצור תקופת ההתקשרות כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

8.         החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

9.         למציעים לא תהיה עילה לתביעה נגד החברה בגין עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.

10.       לידיעתכם, ניתן לקבל הודעות אוטומטיות בדבר פרסומים דומים של החברה באמצעות רישום לרשימת תפוצה באתר הפרסומים של לפ"מ: www.pirsum.gov.il תחת לשונית "הרשמה לדיוור".

אינג' שי ברס
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.