הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע עבודות עפר, סלילה וגישור מס' 2/12 302/51/21/1
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : גשרים | סלילה/עפר
מפרסם : חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
תאריך פרסום : 31/05/2012
 
תאריך הגשה : 17/07/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
 
 
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ    
 
הזמנה להגשת הצעות
מכרז/חוזה מס' 2/12 + 302/51/21/1
לביצוע עבודות עפר, סלילה וגישור בקטע 21/2, מקטעים 1 ו-2 של כביש חוצה ישראל

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן - "החברה" ו/או "המזמין") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות עפר, סלילה וגישור בחלק מקטע 21/2 של כביש חוצה ישראל ("כביש 6"), הכל באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז.
1. המכרז הינו לביצוע עבודות עפר, סלילה וגישור של קטע כביש 6 המתוכנן בין אזור חציית נחל שובל את כביש 40 ועד מחלף להבים (חיבור כביש 6 עם כביש 31 והישוב להבים). העבודות יכללו, בין היתר, את הקמת מחלף רהט ומחלף להבים.
2. העבודות נשוא המכרז כוללות, בין היתר, עבודות הכנה, עבודות עפר, מסעות, קונסטרוקציה לגשרים ומעבירי מים, עבודות ניקוז, עבודות פיתוח נופי, הסדרי תנועה, תאורה ותשתיות.
3. תקופת הביצוע הכוללת לפרויקט הנה 32 חודשים, מהתאריך שיהיה נקוב בצו התחלת עבודה.
העבודה תבוצע בשלבים בהתאם לאבני הדרך, כמפורט במסמכי המכרז.
4, תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים על כל הדרישות המצטברות, כדלקמן:
א. תאגיד רשום במרשם המתנהל על פי חוקי מדינת ישראל.
ב, קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט - 1969
("חוק רישום קבלנים") בענף 200 (כבישים ועפר), בסיווג כספי ג-5
(בלתי מוגבל), המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווגים הנ"ל.
ג. קבלנים העונים על הדרישות המצטברות (1) ו-(2) כדלקמן:
1) ביצעו, בין השנים 2005 (כולל) ועד למועד הגשת ההצעות, פרויקטים של סלילת כבישים, בהיקף מצטבר של לפחות 350,000,000 ₪ (שלוש מאות וחמישים מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.
2) התחילו, ביצעו וסיימו, בין השנים 2003 (כולל) ועד למועד הגשת ההצעות, לפחות פרויקט אחד של סלילת כבישים, בהיקף של לפחות 150,000,000 ₪ (מאה וחמישים מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.
או לחלופין:
התחילו, ביצעו וסיימו, בין השנים 2003 (כולל) ועד למועד הגשת ההצעות, 3 פרויקטים של סלילת כבישים, שכל אחד מהם הוא בהיקף של לפחות 90,000,000 ₪ (תשעים מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.
הגדרות "ביצוע", "סיום", "פרוייקט סלילת כבישים" ו- "עבודות סלילה", לעניין סעיף זה, מופיעות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.
ד. צירוף ערבות הצעה בסכום של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון שקלים חדשים), צמוד למדד המחירים לצרכן.
ה. מציעים שהשתתפו בסיור ובמפגש המציעים.
ו. מציעים העומדים בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וצירוף האישורים הדרושים לפיו.
ז. מציעים שרכשו את מסמכי המכרז בהתאם למפורט בהזמנה.
5. לתשומת לבכם: במכרז זה רשאים להשתתף אף מיזמים משותפים. הוראות בנושא זה מוסדרות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.
6. מפגש מציעים ולאחריו סיור קבלנים בשטח ייערך ביום ג', 12.6.2012 בשעה 10:00.
נקודת המפגש: בנין המועצה המקומית להבים,
ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
7. השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז בסך כולל של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים).
תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמני המכרז תתאפשר החל מיום ג' 5.6.2012 ועד ליום די, 20.6.2012, במשרדי החברה ברחוב יגאל אלן 65, בנין טויוטה (קומה 7 ) תל אביב (להלן: "משרדי החברה"), בימים א'-הי בין השעות 9:00 ל-16:00 .
מובהר כי תשלום דמי ההשתתפות וקבלת מסמכי המכרז לא יתאפשר לאחר המועד האחרון הנזכר לעיל.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז (למעט מערכת התוכניות - מסמך הי למסמכי המכרז) גם באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hozeisrael.co.il
9. המעוניינים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לאגף ההנדסה בחברה עד ליום ה', 28.6.2012 בשעה 15:00. שאלות ההבהרה יישלחו אך ורק בכתב באמצעות הפקסימיליה למספר:
03-6255891.
10. את מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי החברה ביום ג', 17.7.2012 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 15:00. הצעה שתוגש באיחור עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
11. תנאי ההליך בפרסום זה הם תמציתיים בלבד; התנאים והדרישות המלאים מפורטים בהזמנה וביתר מסמכי המכרז, והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
12. החברה רשאית לבטל את ההליך על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

ראובן לבאון, מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ

כביש חוצה ישראל – עם הפנים לנגב ולגליל
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.