הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם : רשות שדות התעופה
תאריך פרסום : 26/03/2012
 
תאריך הגשה : 21/05/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
רשות שדות התעופה בישראל
מכרז פומבי מס' 2011/070/0590/00
להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילה ותשתיות במסוף ניצנה עבור רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת, במסגרת מכרז מס' 2011/070/0590/00
(להלן "המכרז") מציעים להגיש הצעותיהם להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילה ותשתיות במסוף ניצנה עבור רשות שדות התעופה.

1. רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1 מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו חברה בערבון מוגבל הרשומה כדין בישראל.

1.2 מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, בענף סימול 100 ו/או בענף סימול 200 באחת מקבוצות הסיווג הבאות: ג-3 או ג-4 או ג-5.

1.3 מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי וגם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע – לא
הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,
התשל"ז-1977: 100 ,112 ,237, 290-291, 300, 305, 330, 383, 422-425 ו/או עפ"י
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור,
חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.
לצורך סעיף קטן 3.1 זה –
"בעל אמצעי שליטה משמעותי" – מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהינו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

1.4 מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו-1975, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו-1976.

1.5 מציע כנ"ל, שנציגו השתתף במפגש ובסיור המציעים.

1.6 מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות במכרז.

1.7 מציע אשר סיפק טובין / שירות לרשות והחוזה עימו בוטל על-ידי הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה- הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון.

1.8 מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.
לצורך כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים בסעיפים 7.1 ו- 8.1 : "מועד פרסום מכרז" - היום בו פורסמה, לראשונה, הזמנת הצעות למכרז.

1.9 הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

1.10 כמו כן, אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

2. תקופת הביצוע - תקופת הביצוע של העבודות נשוא החוזה הינה 12 חודשים, החל מקבלת צו תחילת עבודה ועד לסיום העבודות, הכול כמפורט בחוזה.

3. מכרז מותנה - הרשות מבקשת להפנות את תשומת הלב לכך שביצועו ותוקפו של המכרז מותנה וכפוף לקבלת היתר בניה שינתנו לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

4. א. עיון במסמכי המכרז:
כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:

1. באתר האינטרנט של הרשות: www.iaa.gov.il (להלן: "אתר האינטרנט"),

2. במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 1, קומה ב' חדר 209 (להלן:
"משרדי הרשות"), וזאת עד ליום 19.4.12 בימים א' - ה', בין השעות:
10:00-12:00.
בין התאריכים 8-12.4.12 לא יהיה ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי הרשות.

3. תשומת לב המציעים לכך כי האמור לא יכלול את קבלת הדיסק עם תוכנת "בינארית", אשר הינו חלק מטופס ההצעה הכספית, והוא יימסר למציעים אך ורק במשרדי הרשות בהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות .

4. כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על כל משתתף פוטנציאלי , חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

ב. השתתפות במכרז:
תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 1000 ₪ (כולל מע"מ). שלא יוחזרו. התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.
מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז:

1. בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 18.4.12 בשעה: 23:30.

2. באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה,
וזאת לא יאוחר מיום 19.4.12 , במהלך הימים א' - ה', בין השעות:
10:00-12:00 (לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).
בין התאריכים 8-12.4.12 לא יהיה ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במשרדי הרשות.

לתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום התשלום באמצעות משרדי הרשות.

ג. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 21.5.12 עד השעה 10:00 באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג קומה א' משרד ארכיב חדר מס' 140. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה לא יתקבלו ולא יידונו.

ד. נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה הינו נציג אגף לוגיסטיקה הגב' רבקה בוטרשוילי, באמצעות פקס שמספרו 03-9750384. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות ,באמצעות טלפון שמספרו 03-9750583.

5. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.
כתובתנו באינטרנט www.iaa.gov.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.