הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : בניה/פיתוח | גינון | גשרים | חשמל/תאורה | תשתית דרכים
מפרסם : חברת נתיבי איילון בע"מ
תאריך פרסום : 02/04/2012
 
תאריך הגשה : 02/05/2012
סטטוס : חדש
 
 
 
חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז מס' 4/12
לביצוע עבודות גשר פלדה, תאורה, פיתוח וגינון גשר הולכי רגל למרכז רבין,
מעל שדרות רוקח בתל אביב
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות גשר פלדה, תאורה, פיתוח וגינון – גשר הולכי רגל למרכז רבין, מעל שדרות רוקח בתל אביב, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-9 חודשי ביצוע ממועד קבלת צו התחלת עבודה.
  2. בשל מורכבות הפרויקט, והקשיים הכרוכים בביצועו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:

2.1קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 300ג' (2);

2.2קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל.

2.3במהלך שלוש השנים האחרונות המציע, כקבלן ראשי, ביצע, השלים ומסר למזמין העבודה לפחות גשר בעל שטח מסעה של 200 מ"ר לפחות, כאשר בעת ביצוע העבודות ולצורך הקמתו של הגשר האמור בוצעו על ידי המציע הסדרי תנועה זמניים.

2.4המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 200,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן.

2.5בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

2.6השתתפות חובה בסיור הקבלנים.


3.על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.

5.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש מהמועד האמור תמורת תשלום של 2,500 ש"ח (אשר לא יוחזר),
אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת
דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00
(טלפון 03-6931207).
תשומת לב המציעים מופנה לכך שבמהלך חול המועד פסח משרדי החברה יהיו סגורים.

6.מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7.את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 2.5.12 עד השעה 12:00 בצהריים.

8.סיור הקבלנים יתקיים ביום 16.4.12 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.

9.ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11.מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

 

אבי חודין
מנהל כללי

מתעדכנים בתנועה
www.ayalonhw.co.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.