הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע עבודות גישור, תשתיות, סלילה ופיתוח ברחוב הרצל ברחובות מס' 19/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | גשרים | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם חברת נתיבי איילון בע"מ
תאריך פרסום : 19/05/2011
 
תאריך הגשה : 05/07/2011
סטטוס פעיל
 
 
 
 
 
חברת נתיבי איילון בע"מ
 
 
מכרזמס' 19/10
לביצוע עבודות גישור, תשתיות, סלילה ופיתוח ברחוב הרצל ברחובות
 
חברת נתיבי איילון בע"מ("נתיבי איילון") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גישור, תשתיות, סלילה ופיתוח במפגש ציר רחוב הרצל עם מסילת הרכבת ברחובות כדלקמן:
 
1. תקופת ביצוע: 30 חודשים החל ממועד קבלת צו התחלת עבודה.
 
2. לאור מורכבותו של הפרויקט, והקשיים הכרוכים בביצועוו חשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בעצמו ובשלמות בלפחות באחד מבין התנאים המפורטים בסעיפים
2.1 ו-2.2 להלן, ובנוסף עומדבעצמו ובשלמות בכל יתר התנאים המפורטים בסעיפים 2.3 - .2.5 להלן:
 
    2.1.קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 200 ג' (5), המוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית בסיווג הנ"ל, והעומד בכל התנאים המפורטים להלן:
 
   2.1.1    ביצע משנת 2006, כקבלן ראשי, פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בהיקף כספי של מעל 50 מיליון ש"ח, לפני מע"מ, אשר כלל ביצוע של עבודות סלילת כבישים, תשתיות תת קרקעיות(מים, ביוב, ניקוז, חשמל, בזק וכיוצ"ב), הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות ולפחות העתקת תנועה אחת על פי תוכניות תנועה מושרות וחתומות על ידי מתכנן תנועה בפרויקט הנ"ל.
 
 2.1.2    בחמשה שנים 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ביצע עבודות הנדסיות(לא כולל מרכיבי קרקע) בהיקף ממוצע של 40 מיליון ש"ח ומעלה (לא כולל מע"מ) בכל שנה.
 
            2.2       קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 300 ג' (5), המוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית בסיווג הנ"ל, והעומד בכל התנאים המפורטים להלן:
 
            2.2.1    ביצע משנת 2006 עבודות גישור בשטח כולל שלא פחת מ-10,000 מ"ר(במצטבר), כאשר מתוך ההיקף האמור ביצע לפחות גשר אחד בשטח שלא פחת
מ-4,500 מ"ר.
 
        2.2.2    ביצע משנת 2006 עבודות הנדסיות בהיקף שלא פחת מ- 40 מיליון ש"ח(לא כולל מע"מ) במצטבר.
 
            2.3       המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מונית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 3 מיליון ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן.
 
            2.4       בעל כל האישורים הדרושים לפיחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 
            2.5       השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
 
            2.6       מציע אשר עומדבעצמו רק באחד מהתנאים המפורטים בסעיפים2.1 ו- 2.2 לעיל, יציג, כתנאי להשתתפותו במכרז, קבלן משנה העומד, בפני בעצמו ובשלמות, בתנאי הסף שבו המציע אינו עומד בעצמו("קבלן המשנה"). כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף2.3-2.5 לעיל.
כן מובהר, כי המציע עצמו ישמש כקבלן הראשי, יהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה למילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז וכי הסכם ההתקשרותי יחתם בין החברה לבינו בלבד.
 
3.         על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 
4.         נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהי הזולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן(לא כולל מע"מ) - תיפסל.
 
5.         ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון החל מיום24.5.2011 בשעה14:00. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש מהמועד האמור תמורת תשלום של 12,000 ₪(אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהלה כספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח'. על פרשת דרכים פינתדרך נמיר(ליד תחנת רכבת "סבידור" - ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 14:00-9:00 (טלפון: 03-6931207).
 
6.         מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמורבמסמכיהמכרז.
 
7.         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 5.7.2011 עד השעה 12:00 בצהרים.
 
8.         סיור הקבלנים יתקיים ביום 31.5.2011 בשעה11:00.
מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייקו להופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
 
9.         ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
10.       החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים(או מי מהם).
 

11.       מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

 

אינג' אלינקר
מנכ"לבפועל
 
מתעדכניםבתנועה
www.ayalonhw.co.il 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.