הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע סלילה, תאורה, מערכות מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון ברחוב אבו-חצירא בבני ברק מס' 1/12
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : אינסטלציה/ביוב/ניקוז | בניה/פיתוח | חשמל/תאורה | סלילה/עפר
מפרסם : חברת נתיבי איילון בע"מ
תאריך פרסום : 21/05/2012
 
תאריך הגשה : 27/06/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז מס' 1/12
לביצוע סלילה, תאורה, מערכות מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון ברחוב אבו-חצירא בבני ברק
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סלילה, תאורה, מערכות מים, ביוב וניקוז, פיתוח וגינון ברחוב אבו-חצירא בקטע שבין רחוב ז'בוטינסקי בדרום לאם המושבות בצפון (קטע שאורכו 1100 מ') בבני ברק, כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-18 חודשי ביצוע ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

2.בשל מורכבות הפרויקט, והקשיים הכרוכים בביצועו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:

2.1קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 200ג' (5);

2.2קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;

2.3בעל ניסיון משנת 2007 ועד היום, בביצוע של פרויקט תחבורתי אחד לפחות, בשטח עירוני (ברחובות קיימים), אשר כלל ביצוע של עבודות סלילה, פיתוח, תשתיות תת-קרקעיות והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, וזאת כקבלן ראשי ובהיקף כספי של לפחות 20 מיליון ₪ (לפני מע"מ);

2.4המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 1,000,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן;

2.5בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;

2.6השתתפות חובה בסיור הקבלנים.

3.על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.

5.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 31.5.2012 תמורת תשלום של 12,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00 (טלפון 03-6931207).
תשומת לב המציעים מופנה לכך כי מיום 23.5.2012 ועד ליום 30.5.2012 משרדי החברה יהיו סגורים.

6.מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

7.את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 27.6.2012 עד השעה 12:00 בצהריים.

8.סיור הקבלנים יתקיים ביום 11.6.2012 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.

9.ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11.מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

אבי חודין
מנהל כללי
מתעדכנים בתנועה
www.ayalonhw.co.il
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.