הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע מקלט קדמי על קרקעי וביצוע מערכות בטיחות למבנים השונים מס' 40/2010
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים אינסטלציה/ביוב/ניקוז | בניה/פיתוח | חשמל/תאורה | כיבוי אש | מיזוג אוויר | נגרות/מסגרות | סלילה/עפר
מפרסם החטיבה להתיישבות ציונית
תאריך פרסום :  02/12/2010
 
תאריך הגשה : 19/12/2010
סטטוס חדש
 
 
 
 
 
 
 
 

החטיבה להתיישבות

ההסתדרות הציונית העולמית

מכרז פומבי מס' 40/2010
ביצוע: מקלט קדמי על קרקעי - בשטח של 75 מ"ר נטו כולל שכב"ל
וביצוע מערכות בטיחות למבנים השונים
בכפר הסטודנטים תמיר - במועצה מקומית קצרין
עמותת איילים

 

ההסתדרות הציונית העולמית - באמצעות החטיבה להתיישבות, מרחב צפון (להלן: "המזמינה"), מזמינה בזאת לקבל הצעות לביצוע פרויקט כמפורט להלן (להלן:"הפרויקט" -).
הפרויקט נמצא - בכפר הסטודנטים תמיר, בשטח מועצה מקומית קצרין.
העבודה כוללת:
ביצוע מקלט קדמי על קרקעי בשטח של 75 מ"ר נטו
וכ- 144 מ"ר ברוטו, כולל עבודות עפר, בטון, בניה, איטום, מסגרות, נגרות, אינסטלציה, חשמל, טיח, ריצוף, צביעה, מיזוג אויר, רכיבים מתועשים, שכבת שכב"ל בין קירות ומתחת לתקרות המקלט. ביצוע מערכות בטיחות למבנים השונים - כולל מערכות גילוי אש, מערכות ספרינקלרים, עמדות כיבוי, מטפי כיבוי, מערכת גז, ברזי שריפה.
מכרז זה מתייחס לביצוע כל שלבי העבודה בשלמות בהתאם להתקדמות.

1.         משן ביצוע הפרויקט הוא שמונה חודשים (8) קלנדריים ממועד מתן צו התחלת עבודה.

2.         תיאור מדויק של העבודה מצוי בהסכם ההתקשרות, בתנאים המיוחדים לפרויקט, תוכניות, במפרט הטכני ובכתבי הכמויות, המהווים חלק ממסמכי המכרז. התיאור שלעייל אינו אלא תיאור כללי בלבד.

3.         רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בכל תנאי המכרז לרבות האמור להלן.

4.         במכרז רשאים להשתתף אך ורק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף כמפורט להלן ובמסמכי המכרז:

            א          מציעים הרשומים ברישום תקף בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים, ענף 100 סיווג ג-1 ומעלה.

            ב.         מציעים שביצעו ב- 2 השנים האחרונות 2 עבודות לפחות בעלות אופי דומה לעבודות נשוא מכרז זה, כקבלן ראשי. כמו כן המצאת מתן אישור בכתב ממורשים מוסמכים של מזמיני העבודות על שביעות רצונם מביצוע הפרויקטים שביצע המציע עבורם.

            ג.          יש לצרף למסמכי ההצעה ערבות מכרז. הערבות תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת המזמינה, ההסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות, הערבות תהיה בגובה של 2.5% מערך ההצעה (כולל מע"מ). הערבות תהיה בתוקף עד 90 יום לפחות, ממועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בסעיף 7 להלן.

            ד.         קבלנים שבידיהם אישור עוסק מורשה וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות, תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו- 1976. כולל אישור ניכוי מס במקור או פטור.

            ה.         התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

            ו.          קבלנים אשר הם ו/או נציג מוסמך מטעמם ייטלו חלק בסיור הקבלנים שיערך ב- 9/12/2010 בשעה 14:00.
(להלן: "סיור החובה").
המפגש לסיור החובה יהיה בכניסה למועצה מקומית קצרין.

5.         מסמכי המכרז ימסרו לקבלנים במהלך הסיור תמורת סכום של 1250 ש"ח שישולמו לפקודת מועצה מקומית קצרין.

6.         את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים של החטיבה להתיישבות במשרדי מרחב הצפון של המזמינה הנמצא באזור התעשייה קצרין, לא יאוחר מ - 19/12/2010 בשעה 12:00 בצהריים. טל' לברורים: 04-6851228/052-6130009 . אין להגיש הצעות לאחר המועד הנקוב.

7.         הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות, לא תידון ותוחזר למציע.
כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות המכרז.

8.         למען הסר ספק מובהר בזאת כי קבלן המגיש הצעה להשתתף במכרז, אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף מלבד קבלני משנה.

9.         קבלן שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל ו/או המפורטים במסמכי המכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בועדת המכרזים.

10.       המציע חייב לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים במסמכי המכרז ולחתום על כל העמודים במסמכי המכרז כולל חתימה בראשי תיבות על נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה המצ"ב למסמכי המכרז.

11.       אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

12.       אמת המידה לבחירת הזוכה היא 100% מחיר ההצעה.

13.       המזמינה מבהירה כי התקציב הנדרש לבצוע הפרויקט במלואו, יתוקצב עפ"י התקציב שיהיה בידי המזמינה בעת ביצוע הפרויקט על שלביו. מתן צו תחילת עבודה מותנה בקבלת היתר בניה בתוקף, היתר בניה נמצא בשלביו הסופיים לקבלת התוקף.

14.       במקרה של סתירה בין פרסום זה לבין מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יחייבו. 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.