הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

מכרז לביצוע כביש מס' 2 אז"ת הר יונה נצרת עילית מס' 1842/10
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם משרד התמ"ת מינהל אזורי פיתוח
תאריך פרסום :  12/08/2010
 
תאריך הגשה : 29/08/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 
 

מקיף פיתוח ותשתיות (1993) בע"מ
רחוב בית עובד 8, תל-אביב 67211
טלפון: 03-5372251 פקס: 03-5372232
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 57447, מיקוד 61573
דוא"ל:
mail@makif.co.il

 

חברת "מקיף פיתוח ותשתית  (1993) בע"מ" המשמשת כחברה מנהלת מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מבקשת בזאת הצעות מקבלנים מוכרים לעבודות ממשלתיות לפי הפרוט הבא:

מס' מכרז: 1842/10
פרטי המכרז: כביש מס' 2 אז"ת הר יונה נצרת עילית

סווג קבלן כולל ענף

קבלת חוברת המכרז

עלות חוברת המכרז בש"ח

סיור מציעים מקום+מועד

תקופת ביצוע

מקום ומועד אחרון להגשת הצעה

200-ג'-1

בחברת מקיף
מתאריך: 15.8.10
בין השעות 09:00 עד 16:00

ישולם בבנק הדואר לזכות משרד הת.מ.ת חשבון מס'
0-02142-0
ע"ס 750 ₪

בתאריך:  17.8.10
שעה: 10:00
מפגש: בעירית נצרת עילית.
מנ"פ: מוחמד הוארי, נייד:
052-5867111

5
חודשים

בתיבת מכרזים
במשרדי חברת מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ ברח' בית עובד 8 ת"א קומה ג'
לא יאוחר מתאריך: 29.8.10 שעה: 12:00

יש לשלשל את מעטפת המכרז הכוללת מסמכי תנאי המכרז +הצעת הקבלן +הדיסקט בלבד. אין לצרף תוכניות

* פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין באמור כדי לחייב את החברה בכל צורה שהיא. התנאים המחייבים הם  אלו שיופיעו בחוברת המכרז על נספחיה.

רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

1.         ההצעה תוגש על ידי אישות משפטית אחת.

2.         המציע רשום בפנקס הקבלנים בסיווג מקצועי בענף 200-ג'-1.

3.         המציע הינו בעל סיווג "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות תקף בענף 200 קבוצה ג', סיווג 1 או

סווג גבוה יותר על המציע לצרף להצעתו אישור של רשם הקבלנים תקף במועד הגשת ההצעות.

4.         על המציע לצרף אישור רו"ח לפיו ביצע המציע, 3 עבודות הדומות במהותן לעבודות נשוא המכרז כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מהעבודות אלה הינו, לכל הפחות בסך של 1,186,000 ₪ (כולל  מע"מ).

5.         על המציע לצרף אישור רו"ח לפיו למציע בשנת 2009 היה מחזור כספי שאינו נמוך
מ-
4,743,000 ₪ (כולל מע"מ).

6.         על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 1981-לפקודת "מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ על שם המציע בשיעור של 59,000 ₪ בתוקף עד ליום 29.11.10 הערבות תוגש בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

7.         המציע הינו בעל תעודת איכות  ISO 9002 או  2008: 9001 ISO בתוקף במועד הגשת ההצעות. על המציע לצרף להצעתו תעודה כאמור.

8.         על המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

9.         על המציע לצרף התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז 1976 בנוסח המפורט במסמכי המכרז. במידה והמציע הינו תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה, וכן אימות חתימה ע"י עו"ד.

10.       המציע חייב להשתתף בכנס מציעים ולצרף סיכום הכנס חתום על ידו למסמכי המכרז אם לאחר כנס המציעים יתקבלו הבהרות נוספות ממזמין המכרז ו/או מי מטעמו חייב המציע לצרף גם הבהרות אלה, חתומות על ידו.

11.       על המציע לצרף אישור על רכישת מסמכי המכרז.

הערות

א.         כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע עד תאריך 29.11.10

ב.         למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשאי לצרף להצעתו מציע נוסף.

ג.          האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

ד.         על המציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא.

ה.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מן העבודה בלבד. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ו.          מובהר בזאת כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי והעברת הכספים ממשרד התעשייה והמסחר והתעסוקה לחברת מקיף.


  

 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.