הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע חיבור קו מים מס' 5016/12
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים : אינסטלציה/ביוב/ניקוז | סלילה/עפר
מפרסם : רשות שמורות הטבע והגנים
תאריך פרסום : 15/03/2012
 
תאריך הגשה : 18/04/2012
סטטוס : פעיל
 
 
 
רשות הטבע והגנים
מכרז מס' מכרז 5016/12
חיבור קו מים ממתקן מקורות אל אגם גן לאומי אפק

רשות הטבע והגנים מזמינה בזה הצעות לעבודות עפר, בטונים וצנרת להסדרת קו מים אל אגם גן לאומי אפק.
תאור העבודה:
התקנת קו מים בקוטר "16 בין מתקן מקורות הנמצא במעיינות ראש העין לבין אגם בגן לאומי אפק. התקנת ראש קו כולל מגוף ומתקן כניסת מים לאגם.
תקופת ההתקשרות המוצעת 21 ימים קלנדריים, מיום צו התחלת העבודה.
לרשות שמורה הזכות להאריך את התקופה לתקופות נוספות עד למקסימום 4 חודשי התקשרות.
1. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאי הסף הבאים:
1.1 קבלנים רשומים בסיווג 400 1 ו/או ענף משני 410.
1.2 המצאת ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מביטוח ע"פ דין לקיום ההצעה בגובה
10% מההצעה, כולל מע"מ, כמפורט במסמכי המכרז בתוקף עד ל- 19.6.2012.
1.3 הרשות שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף הערבות ב- 60 יום נוספים.
2. כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
2.1 מסמכים המוכיחים ניסיון /כישורים /היקף פעילותו של המציע.
2.2 המלצות בכתב אודות המציע.
2.3 אישור רואה חשבון בדבר מקום ניהול עסקים.
2.4 אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.
2.5 כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס), בתשל"ו-1976.
2.6 אישור רישום בפנקס הקבלנים.
2.7 העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע.
2.8 פרוטוקול סיור קבלנים חתום ע"י הקבלן (הפרוטוקול יישלח אל המציע במייל/פקס לפי
הפרטים שמסר בסיור הקבלנים).
היות ויחסר מהמסמכים שבסעיף זה תהיה הרשות רשאית להתיר למציע להשלים החסר או לפסול הצעתו לפי שיקול דעתה.
3. את מסמכי המכרז ופרטים נוספים ניתן לקבל תמורת תשלום של 300 ש"ח (אשר לא יוחזרו)
במשרדי רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו 3 גבעת שאול קומה 4, ירושלים, בימים א'- ד' בין
השעות 08:30-15:30, למעט בין התאריכים 06.04.2012-12.04.2012 כולל, בהם משרדי
הרשות יהיו סגורים בשל חופשת חול המועד פסח, בתאום טלפוני מראש בטלפון: 02-5006207
גב' אילנה דקל.

4. סיור קבלנים ייערך בתאריך 28.3.2012 בשעה 11:00 מקום המפגש: גן לאומי אפק, משרדי מרחב שרון. איש הקשר: עמי לזר טלפון: 057-7382412. השתתפות בסיור הקבלנים חובה!
5. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון, הממוקמת בכתובת הנ"ל לא יאוחר מתאריך 18.4.12 יום ד' עד השעה 12:00 בצהריים.
6. המשקולות לבחינת ההצעות: 60% מחיר ו-40% איכות ההצעה, ע"פ סעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל.
7. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם ימצאו מתאימות.
8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל פרקים שלמים של עבודות ו/או הספקת ציוד וחומרים, כמו-כן להגדיל או להפחית כמויות בפרקים אחרים ללא שינוי במחירי היחידה אשר הוצעו ע"י הקבלן. הקבלן יתחייב למלא אחר הוראות השינויים כאמור לעיל ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מסכום החוזה. למען הסר הספק, תקופת ההתקשרות תישאר בת 21 יום גם אם יערכו השינויים כאמור לעיל.
9. ההשתתפות לא תותר לתאגידים שטרם נרשמו כדין (בשלב הייזום או ביסוד).
10. בבחינת הצעותיהם של תאגידים רשאית הרשות, אך לא חייבת - לבחון גם את ניסיונם, כושרם והמלצותיהם של בעלי השליטה.
11. הצעות משותפות לא ידונו, אלא אם כל אחד מהמציעים עומד בכל התנאים דלעיל, צורפו כל האישורים הנדרשים לגביו לפי סעיף 2 וכן יצורף ההסכם שבין השותפים.
הרשות מודיעה בזה לכל המעוניינים להשתתף במכרז כי, בשל שיקולים תקציביים, עשויה הרשות לבטל מכרז זה, או חלקים ממנו ולא להוציאו לפועל כלל, או חלקים ממנו, לרבות בשלב של אחר בחירת קבלן זוכה, ולאחר שהודעה על כך נמסרה למשתתפי המכרז. למשתתפים במכרז, לרבות לקבלן הזוכה, אם נבחר כזה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או מי מהפועלים מטעמה, בשל כך. על המעוניינים להשתתף במכרז לקחת הצהרה זו במסגרת שיקוליהם בהשתתפותם במכרז.
מודעה זו ומסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות בכתובת : www.parks.org.il
 
 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.