הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

מכרז לביצוע דרך 531 - מקטע מחלף ג'לג'וליה מס' 1/11
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום :  17/01/2011
 
תאריך הגשה : 12/04/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 

מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

 

 

מכרז מס' 1/11
לביצוע דרך 531 - מקטע מחלף ג'לג'וליה בשיטת תכנוןביצוע

 

להלן פרטי המכרז:

 

א.         תקופת ביצוע הפרויקט: במכרז זה, נדרש המציע, לתת הצעתו, בנוסף להצעה הכספית, גם לתקופת הביצוע לפרויקט. אי לכך תקופת הביצוע הינה בהתאם להצעת ולהתחייבות המציע, אך לא יותר מ-720 ימים ממועד חתימת ההסכם. הוראות נוספות בדבר אופן הגשת ההצעה לתקופת הביצוע מופיעות בהזמנה להציע הצעות במכרז שבנדון.

 

ב.         להלן תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 

·                      תאגיד רשום תושב ישראל;

·                      קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' (5);

·                      קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל (סווג כוכבית);

·                      בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

·                      בעל הסמכה לתקן 9001:2008 ISO

·                      בעל ניסיון קבלני כדלקמן:

 

                        1)         ביצע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר, במהלך השנים 2010-2008, היה לפחות 60,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

                        2)         ביצע פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות, שהיקפו הכספי, במהלך השנים
2010-2008, היה לפחות 30,000,000 ₪ (ללא מע"מ).

 

·         מחזור הכנסות - מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע, בשנים 2009-2007, או לחילופין 2010-2008, הינו, לכל הפחות 30,000,000 (שלושים מיליון) ₪ (לשנה);

·         תזרים מזומנים -

 

                        א.         הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע, מפעילותו השוטפת בשנים
2009-2007, או לחילופין 2010-2008, אינו שלילי
או לחילופין
(במקרה בו הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע הינו שלילי);

 

                        ב.         היחס בין תזרים המזומנים המשוקלל (בערכו המוחלט) וההון העצמי של המציע לשנת 2009 או לחילופין לשנת 2010, נמוך מ-33%;

 

·         בעל הון עצמי בדוהות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2009 או לחילופין 31.12.2010 של לפחות 10,000,000 ₪;

·         לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2009 או לחילופין לשנת 2010 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי;

·         צירוף ערבות הצעה;

·         צירוף מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר;

·         השתתפות במפגש ובסיור מציעים;

·         תשלום דמי השתתפות במכרז;

 

ג.          לתשומת לבכם: במכרז זה רשאים להשתתף אף מיזמים משותפים ובכלל זה אף מיזמים משותפים שאחד מחבריהם אינו תושב ישראל. הוראות לגבי התנאים המיוחדים להשתתפות מיזמים משותפים מוסדרות בהזמנה להציע הצעות למכרז שבכותרת.

 

ד.         עיון במסמכי המכרז:
ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים -

 

            א.         באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים: www.iroads.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מס' מכרז - 1/11, החל מיום 24.1.2011 שעה 14:00.

 

            ב.         במשרדי החברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, החל מיום 18.1.2011 שעה 14:00 ולאחר מכן בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד.

 

ה.         להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:

 

            1)         תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות וקבלת מסמכים מודפסים בסך של 20,000 ש"ח, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד, ההל מיום 24.1.2011 ועד ליום 6.4.2011, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.

 

            2)         מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום 31.1.2011 בשעה 11:00. המפגש יתקיים במשרדי החברה - רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה ולאחריו יערך סיור מציעים בשטח. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז!

 

            3)         מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 12.4.2011 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר תיועד לכך במשרדי החברה.

 

ו.          הערות כלליות:

·         מונחים במודעה זו ואופני חישוב ו/או הוכחה, יפורשו ו/או יחושבו ו/או יוכחו להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.

·         את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

·         לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.

·         לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

·         תשלום דמי ההשתתפות לא יוחזר.

·         למציעים/ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצהחברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 

הדרך שלךהיעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.