הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים

מכרז לביצוע דרך מס' 90 ק"מ 13.3-18 הרחבה לדו מסלולי והסדרים בטיחותיים מס' 5/11
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים בניה/פיתוח | סלילה/עפר | תשתית דרכים
מפרסם מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל
תאריך פרסום : 14/04/2011
 
תאריך הגשה : 02/06/2011
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 
מכרז מס' 5/11
ביצוע דרך מס' 90 ק"מ 13.3-18 הרחבה לדו מסלולי והסדרים בטיחותיים

 
להלן פרטי המכרז -
א.         תקופה ביצוע הפרויקט: 15 חודשים ממועד חתימת ההסכם ע"י החברה.
ב.         להלןתנאיםמיוחדיםמוקדמיםלהשתתפותבמכרז:

·תאגידרשוםתושבישראלאומיזםמשותףשלפחותאחדמחבריוהינותאגידרשוםתושבישראל;

·קבלןרשוםבפנקסהקבלניםבסיווג200 ג' (5);

·קבלןמוכרלעבודותממשלתיותעלידימנהלתקבלניםמוכריםשבמסגרתהועדההביןמשרדיתלקביעתסדרימסירתעבודותממשלתיותלקבלנים, לסיווגהאמורלעיל(סווגכוכבית);

·בעלכלהאישוריםהדרושיםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים, התשל"ו- 1976;

·בעלהסמכהלתקן9001:2000 ISOאו  לתקן9001:2008 ISO;

·בעלניסיוןקבלניכדלקמן:

                        1)         ביצעפרויקטיםשלתשתיותתחבורתיות, שהיקפםהכספיהמצטבר, במהלךהשנים2006-2010, היהלפחות60,000,000 ₪(ללאמע"מ).

                        2)         ביצעפרויקטאחדשלתשתיותתחבורתיות, שהיקפוהכספי, במהלךהשנים2006-2010, היהלפחות30,000,000 ₪(ללאמע"מ).

·מחזורהכנסות- מחזורההכנסותהשנתיהממוצעשלהמציע, בשנים2007-2009 הינו, לכלהפחות30,000,000 ₪ (שלושיםמיליון₪ )(לשנה);

·תזריםמזומנים-
עמידהבאחתמביןהדרישותהבאות:

                        א.         הממוצעהמשוקללשלתזריםהמזומניםשלהמציע, מפעילותוהשוטפתבשנים
2007-2009, הינו, חיובי(אושווהלאפס); או

                        ב.         היחסביןתזריםהמזומניםהמשוקלל  (בערכוהמוחלט) וההוןהעצמישלהמציעלשנתהדיווחהאחרונה, נמוךמ-33%;

·בעלהוןעצמיבדוחותהכספייםהמבוקריםליום31.12.2009, שללפחות10,000,000 ₪ (עשרהמיליון₪);

·לאנכללהבדוחותהכספייםהמבוקריםשלהמציעלשנת2009 'אזהרתעסקחי' או'הערתעסקחי';

·צירוףערבותהצעהבשיעורשל5% מערךההצעהכוללמע"מ;

·השתתפותבמפגשמציעים;

·תשלוםדמיהשתתפותבמכרז;

 
ג.          עיון במסמכי המכרז:
            ניתן לעיין במסמכי המכרז, באופנים הבאים -
            1.         באתר האינטרנט של החברה הלאומית לדרכים: www.iroads.co.il תחת לשונית "מכרזים" וחיפוש עפ"י מס' מכרז – 5/11, החל מיום 2.5.2011 שעה 14:00.
            2.         במשרדי החברה, שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה, החל מיום 2.5.2011 שעה 14:00 ולאחר מכן בימים א'-ה', בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד.
ד.         להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:
            1)         תשלום דמי השתתפות וקבלת מסמכי המכרז: תשלום דמי ההשתתפות בסך של 20,000 ₪,  וקבלת מסמכים מודפסים, יתאפשרו בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 13:00 בלבד (למעט ערבי חג וחג), החל מיום 2.5.2011 (שעה 14:00) במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 29 אור יהודה.
            2)         מפגש מציעים יתקיים ביום 5.5.2011 בשעה 11:00. המפגש יתקיים במשרדי החברה ברח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז !
            3)         מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: 2.6.2011 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר תיועד לכך במשרדי החברה.
ה.         הערות כלליות
 • עיון במסמכי המכרז יתאפשר החל מן המועד לעיון הנקוב לעיל באתר האינטרנט של החברה:www.iroads.co.ilאו במשרדיה, ברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה, לאחר תאום מראש בטלפון 03-7355851.  
 • מונחים במודעה זו ואופני חישוב ו/או הוכחה, יפורשו ו/או יחושבו ו/או יוכחו, בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה, במשרדי החברה, שברח' יהדות קנדה 29 אור יהודה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 • לחברה שמורה האופציה לנהל מו"מ עפ"י כל דין.
 • לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום תקופת הביצוע או להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.
 • מציע המבקש להשתתף במכרז ישלם, דמי השתתפות בבנק הדואר באמצעות שובר שניתן לקבל במשרדי החברה או באמצעות המחאה רשומת לפקודת 'מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ' ויקבל מסמכים מודפסים לצורך הגשת הצעתו. תשלום  דמי השתתפות לא יוחזרו.
 • למציעים/ספקים לא תהיה עילה לתביעה נגד מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ על עיכוב או אי חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.
 • לידיעתכם, ניתן לקבל הודעות אוטומטיות בדבר פרסומים דומים של החברה באמצעות רישום לרשימת תפוצה באתר הפרסומים של לפ"מ:  www.pirsum.gov.il תחת לשונית "הרשמה לדיוור".
 • מובא לידיעתכם כי בכוונת החברה לקבוע במכרזיה מנגנון להגבלת היקפי ביצוע/זכייה וכי בכוונתה להחילו גם על מכרז זה.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 03-7355963.
 • למען הסר ספק, ההתקשרות תהא עם מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, בלבד.
 
אדר' שי ברס
המנהל הכללי

הדרך שלך – היעד שלנו
מוקד השירות 2120*
אתר החברה:
www.iroads.co.il

 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.