הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> מכרזי תשתיות ודרכים 

 
מכרז לאספקת מיכלית מים מס' 2009/070/0165/00
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים מים | ציוד כבד | רכב/ גרר
מפרסם רשות שדות התעופה
תאריך פרסום :  26/07/2010
 
תאריך הגשה : 02/09/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 

רשות שדות התעופה בישראל

 

מכרז פומבי מס' 2009/070/0165/00
לאספקת מיכלית מים לנמל התעופה בן גוריון עבור רשות שדות התעופה

 

1.         רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת, במסגרת מכרז פומבי מס' 2009/070/0165/00  (להלן: "המכרז") מציעים להגיש הצעותיהם למכרז פומבי לאספקת מיכלית מים לנמל התעופה בן גוריון עבור רשות שדות התעופה.

2.         רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן:

            א.         מציע אשר הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.

            ב.         מציע כנ"ל, העומד באחת מהדרישות החלופיות המפורטות להלן:

                        1.         מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

                                    א.         הוא בעל רישיון מטעם משרד התחבורה לייצור מיכלים והרכבתם ע"ג רכב משא, התקף על שמו נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

                                    ב.         הוא מכר בכל אחת מהשנים 2006, 2007 ו-2008 לפחות 2 מיכלים והתקינם ע"ג רכב משא.

                                    או:

                        2.         מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

                                    א.         הוא יבואן מורשה מטעם היצרן של השלדה עליה הוא מציע להרכיב המיכל.

                                    ב.         קבלן המשנה אשר ייצר עבורו את המיכל אותו הוא מציע להתקין על השלדה הנו בעל רישיון מטעם משרד התחבורה לייצור מיכלים והרכבתם ע"ג רכב משא, התקף על שמו נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

                                    ג.          קבלן המשנה הנ"ל מכר בכל אחת מהשנים 2006, 2007 ו-2008 לפחות 2 מיכלים והתקינם ע"ג רכב משא.

                                    ד.         מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגידגם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,
התשל"ז - 1977: 100,112  ,237, 290-291, 300, 305 , 330 , 383, 422-425 ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי"ח - 1957, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.
"
בעל אמצעי שליטה משמעותי" – מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

                                    ה.         מציע כנ"ל אשר הינו בעל כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1976-, ושהינו עוסק מורשה ומנהל ספריו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

                                    ו.          מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

                                    ז.          מציע כנ"ל אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות כמפורט בסעיף 6.א'  להלן.

            מציע אשר סיפק שירות/טובין לרשות והחוזה עימו בוטל על-ידי הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום מכרז זה, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה- הצעתו תפסל על הסף ולא תידון.

3.         לרכישה מיידית:  מיכלית 18,000 ליטר מים על גבי שלדת רכב 4X8 במשקל כולל 32 טון.

4.         ההליך התחרותי: ההליך התחרותי: המכרז הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

5.         עיון במסמכי המכרז:
כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:

            א.         באתר האינטרנט של הרשות: www.iaa.gov.il (להלן: "אתר האינטרנט").

 

            ב.         במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 1, קומה ב' חדר 209 (להלן: "משרדי הרשות"), וזאת עד ליום 01/09/2010 , בימים א' – ה', בין השעות: 10:00 – 12:00.

            ג.          כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על  כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

6.         השתתפות במכרז:

 

א.      תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 1000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו. התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.

 

            ב.         מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז:
בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 01/09/2010, בשעה: 23:50 .
באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום 01/09/2010 ,במהלך הימים א' - ה', בין השעות: 10:00 – 12:00 (לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).
לתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום התשלום באמצעות משרדי הרשות.

            ג.          יודגש כי התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.

            ד.         המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  02/09/2010 עד השעה 10:00 באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת  במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג, קומה א', משרד ארכיב, חדר מס' 140. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.

            ה.         נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג  אגף לוגיסטיקה מר זיו קופר, באמצעות פקס  שמספרו 03-9750384. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו 03-9750572.

 

7.         מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.

 

כתובתנו באינטרנט www.iaa.gov.il

 


 


 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.