הודעות מהפורומים:

דף הבית >> מכרזים >> בטיחות וגהות תעסוקתית

מכרז לאספקת יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית מס' 5/2010
 
 
 
מאפייני המכרז
נושא/ים ניהול/ייעוץ
מפרסם רשות המיסים בישראל
תאריך פרסום :  16/08/2010
 
תאריך הגשה : 15/09/2010
סטטוס סגור
 
 
 
 
 
 
 

רשות המסים בישראל
אגף המכס ומע"מ

מכרז פומבי 5/2010
לאספקת יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית עם אופציה למתן שרותי ממונה בטיחות
ברשות המסים בישראל.

 

1.         רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין") יוצאת במכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת יעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית עם אופציה למתן שרותי ממונה בטיחות ברשות המסים בישראל (להלן: "המכרז").

            1.1       רשות המסים בישראל (להלן: "הרשות") מבקשת בזאת הצעות מחיר עבור מתן שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית עם אופציה למתן שרותי ממונה בטיחות (להלן:"ממונה") במשרדי הרשות  ובמעברי הגבול הימיים, האוויריים והיבשתיים וליווי בהפעלת מערך בטיחות ברשות, כמפורט להלן (להלן: "השירותים").

            1.2       הפרויקט יבוצע בשטחים שברשות חברות נמלי הים, רשות שדות התעופה ורשות המסים ו/או בכל אתר אחר בו פועלת רשות המיסים (כולל בשטחי הרש"פ).

2.         משך ההתקשרות הנו לשנה ועד 2304 שעות עבודה עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות לשלוש שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם, בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, התקנות על פיו והוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. למען הסר ספק יובהר כי היקף ההתקשרות לא יעלה על 2304 שעות עבודה בשנה.

3.         על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז:

            3.1       מלוא האישורים והתצהיר הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

            3.2       אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו"ד .

            3.3       צילום שובר התשלום לרכישת מסמכי המכרז.

4.         תנאי סף להשתתפות במכרז הוא שהמציע עסק בייעוץ בתחום הבטיחות וגיהות ב- 3 השנים האחרונות לפחות. על המציע לצרף להצעת 3 המלצות עדכניות מגופים שונים להוכחת ניסיונו כאמור.

            4.1       המציע מעסיק 5 עובדים לפחות שהם בעלי תעודה בתוקף של "ממונה על בטיחות" בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ב-1954 ותקנותיו.

            4.2       העובדים המוצעים לצורך מכרז זה ע"י המציע, הינם בעלי ניסיון בפועל של 3 שנים לפחות בתחום הבטיחות וגיהות.

            4.3       היה והרשות תחליט לממש את האופציה ימנה המציע מבין מעובדיו בעלי תעודה בתוקף של "ממונה על בטיחות" בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ב-1954 ותקנותיו, ממונה בטיחות וגיהות.

            4.4       על המציע להיות בעל מומחיות בתחום חומרים מסוכנים.

5.         על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.

6.         את מסמכי המכרז ניתן לקבל ברשות המסים בישראל – רח' בנק ישראל 5, ירושלים, קומה 3 (אצל הגב' לימור אפרתי טל' 02-6664042 או אצל מר אלכס בדיניוב טל' 050-6245472). ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 17.8.10 ועד ליום 15.9.10.
לכתובת זו ניתן גם לפנות בשאלות הבהרה בכתב עד ליום 1.9.10 בשעה 12:00 .ניתן גם לפנות בפקס שמספרו 02-6664044, שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. שאלות ניתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי המכרז. כל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל רוכשי המכרז.

7.         מסמכי המכרז יימסרו למציע אשר יציג העתק משובר תשלום ע"ס 500 ₪ שלא יוחזרו, אשר ישולמו לפקודת המזמין, חשבון מס' 0-05005-5 בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ.

8.         כנס מציעים ייערך בתאריך: 6.9.10 בשעה: 10:00 בכתובת אתר משקף מכולות מכס חיפה, רח' סלמן חיפה.
השתתפות בסיור הנה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

9.         את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל - רח' בנק ישראל 5, ירושלים קומה 3 ליד חדר 3500 עד לתאריך 15.9.10 בשעה 12:00. ההצעה תוגש במעטפה חתומה וסגורה בשני עותקים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד 5/2010.

10.       המזמין אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין שומר על זכותו לבקש הבהרות מהמציעים. המזמין לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה או חסרה או שאינה עונה על דרישות הסף במכרז. המזמין רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז. המזמין שומר על זכותו לבחור כשיר ראשון וכשיר שני.

11.       הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

12.       ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו www.mof.gov.il/taxes .

13      בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

 

כל הזכויות שמורות ל"דיזל פאוור" © פורטל צמ"ה הנדסה ותשתיות.

עיקבו אחרינו:

 
Facebook דיזל פאוור בפייסבוק
Twitter דיזל פאוור בטוויטר
Youtube דיזל פאוור ביוטיוב
google דיזל פאוור ב- google+
 Flickr דיזל פאוור בפליקר
Blogger בלוג דיזל פאוור
instagram
בניית אתרים
 
עמוד הבית.
אודות האתר.
יצירת קשר.
מידע למפרסמים.
הוספת עסק בחינם.
פרסם מודעה בחינם.
כתבות.
מכרזים.
מצולמים בשטח.
ספקים ובעלי מקצוע.
סרטון בטיחות יומי.
שווה צפייה.
מחפשים לקנות.
הדמיות ומצגות.
מאמרים.
מסחר ותיווך.
תתחדשו.
קורסים והשתלמויות.
פורומים.
קבלנים.
סולר ומוצרים נלווים.
תערוכות צמ"ה.
דרושים.
גלריות.
חוות דעת.
קישורים.
מבצעים חמים.
שיתופי פעולה.
אספנות.
מאגר הטיפים.
מילון מונחים.
תקנון האתר.
עסקים למכירה.
תמונות ציוד מכני.
תמונות גולשים.
מפת אתר.
סרטונים חדשים צמ"ה.
ציוד מכני הנדסי למכירה.
טרקטורים למכירה.
שופל למכירה.
מחפרון למכירה.
בובקט למכירה.
מיני מעמיס למכירה.
באגר למכירה.
מכונת קידוח למכירה.
טרקטורים חקלאיים למכירה.
ציוד חקלאי למכירה.
נפה למכירה.
מגרסה למכירה.
מנוף למכירה.
מלגזה למכירה.
פטיש חציבה למכירה.
גנרטורים למכירה.
רתכות למכירה.

קבל את מדבקת דיזל פאוור.